Witajśo na bok Serbskego šulskego towaristwa z.t.

SŠT jo se w lěśe 1991 pó pśikłaźe Dańskego šulskego towaristwa załožyło.

Nowosći

Póstajenje dla korona

za Braniborsku

póstajenje 26.04.2021

Nowe pśedsedaŕstwo

Generaciska změna na wjerašku Serbskego šulskego towaristwa

Katharina Jurkowa z Hórkow jo nowa pśedsedaŕka Serbskego šulskego towaristwa. Ju su cłonki sobotu z wjelikeju wětšynu z listom wuzwólili. Wona naslědujo Ludmilu Budarjowu, kótaraž pó 30 lětach ako pśederaŕka wěcej njejo kandiděrowała. Dalej su do pśedsedaŕstwa Serbskego šulskego towaristwa wuzwólili dweju zastupujuceju pśedsedarjowu, stej Beno Hojer (referent w Sakskem ministarstwje za kultus) a Jennifer Dünnbierowa (wucabnica na Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu).

Dalšne nowe wuzwólone cłonki pśedsedaŕstwa SŠT su z Górneje Łužyce Alena Hiccyna (wucabnica na Serbskem gymnaziju Budyšyn), Diana Wowčerjowa (wucabnica na Serbskej wušej šuli Radwor), Jan Rjeda (wucabnik na Serbskej wušej šuli Ralbicy) ako teke Roman Grzyb (wucabnik na Serbskem gymnaziju Budyšyn). Z Dolneje Łužyce su Kathleen Komolcynu (diplomowa zawodowa góspodaŕka) wuzwólili do nowego pśedsedaŕstwa.

Nowa pśedsedaŕka Katharina Jurkowa ma tśi źiśi a źěła głownoamtski ako regionalna powědaŕka Domowiny za teritorium župy Kamjeńc. Wóna se wjaseli na swóje nowe cesnoamtske nadawki na wjerašku SŠT. “Wócakowanja su wjelike, ale wěm, až mam dobre mustwo pśi boce a wjaselim se na zgromadne źěło a wótkubłarjami/wótkubłaŕkami, wucabnikami/wucabnicami a starjejšymi na dobre našych serbskich a Witaj-źiśi.

SŠT ako kubłańske towaristwo jo mjazy drugim nosaŕ serbskich a Witaj-źiśownjow, partnaŕ za wšykne kubłańske nastupnosći Serbow w Sakskej a Bramborskej a cłonk źěłowych kupkow a politiskich gremiumow we wobyma zwězkowyma krajoma.

W lěśu planujo towaristwo zjawne rozžognowanje doněntejšnego pśedsedaŕstwa. Tomu su pśisłušali Ludmila Budarjowa (pśedsedaŕka), Jadwiga Čižankowa, Nicole Hrjehorjowa, Rene Wjacławk, Margot Hašcyna a Stefan Rjeda.

Chósćicy, 25.01.2021

Naše nowe pśedsedaŕstwo

hlej tu na youtube

hlej tu jako pdf: Jennifer Dünnbierowa

                         Roman Grzyb

                         Alena Hiccyna

                         Beno Hojer

                         Katharina Jurkowa

                         Kathleen Komolcyna

                         Jan Rjeda

                         Diana Wowčerjowa

Kontakt

vorstand-ssv@sorben.com

info@sorbischer-schulverein.de

tel.: 03591 550216

faks: 03591 550220

Pšistupće našemu towaristwu

přizjewjenski formular

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Bramborskej

SŠT zastupujo zajmy Serbow pśi dwójorěcnem pśedšulskem kubłanju w góletkownjach a źiśownjach ako teke pśi dwójo- a wěcejrěcnem kubłanju, kenž sega pśez zakładne a srjejźne šule a gymnazije až k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT jo cłonk Domowiny z.t., kšywowego Zwězka Łužyskich Serbow.

Nowa dolnoserbska web-strona

Dobry źeń lube pśijaśele serbskeje rěcy,

dokulaž njejo se planowana prezentacija corona-pandemije dla pśewjadła, dostanjośo źinsa pokazku z komentarom na prědny źěl internetowego boka www.dyrdakojstwo.de z materialijami za pósrědnjenje dolnoserbskeje rěcy.

To jo premjera raz hynac. Pšosym glědajśo do dodanka.

Wóstańśo strowe!

Pśijaznje strowi

Ludmila Budarjowa

Ludmila Budarjowa strowi

wabjenje cedlik do ruki

link na hornjoserbsku wersiju

Fachowa wobradowaŕka

Mila Zachariasowa je wót 01.10.2019 fachowa wobradowaŕka za Witaj-wótkubłaŕki w Braniborskej.

Kontakt

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.