Witajśo na bok Serbskego šulskego towaristwa z.t.

SŠT jo se w lěśe 1991 pó pśikłaźe Dańskego šulskego towaristwa załožyło.

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Bramborskej

SŠT zastupujo zajmy Serbow pśi dwójorěcnem pśedšulskem kubłanju w góletkownjach a źiśownjach ako teke pśi dwójo- a wěcejrěcnem kubłanju, kenž sega pśez zakładne a srjejźne šule a gymnazije až k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT jo cłonk Domowiny z.t., kšywowego Zwězka Łužyskich Serbow.

Pedagogiska gwězda na droze kubłanišćow Serbskego šulskego towaristwa z.t.

Serbska rěc jo w kuždem kubłanišću žywa rěc. Wóna pósrědnja se pó metoźe dopołneje imerzije.
Nałogi a tradicije woplěwamy we wšednej zgromadnosći. Tak wutwórijomy serbsku identitu a źiśi nazgónjuju wěstosć, pśisłušnosć a zwězanosć z regionom a jogo kulturu.
Humanistiske a kśesćijańske gódnoty su zakład našogo statkowanja. Pósrědnjenje socialnych kompetencow a gódnotow jo śěžyšćo pedagogiskego źěła (wósebnje samostatnosć, empatija, socialna zagronitosć, toleranca, towarišliwosć, sebjewědobnje a sebjestatkownosć).
Kuždy cłowjek jo indiwiduum. Akceptěrujomy toś tu wjeleserakosć a spěchujomy wótwórjonosć. Kužde góle dostanjo cas, kótaryž za swójo wuwiśe trjeba .
Zaměr kubłanja jo pśigótowanje na žywjenje. Wósebnu rolu grajo slědne lěto w źiśowni a pśechod do šule.
Kužde góle ma pšawo na swójske nazgónjenja a ma nawuknuś, kak z wupominanjami wobchada. Spěchujomy góle pó pótrjebje a pśewóźujomy jo na swójej droze.
Grajkanje, samostatne wopytanje a jadnanje su głowny wuknjeński srědk góleśa. Góle wuknjeński proces aktiwnje sobu wugótujo.
Participacija jo wobstatk póśěgow mjazy starjejšymi, wótkubłarjami a źiśimi a se we wšednem dnju jawi. Zaměr jo wótwórjone a transparentne kubłańske partnaŕstwo ze za wótkubłanje wopšawnjonymi.
Spěchujomy zwězanosć z pśirodu a pódpěrujomy kubłanje za trajne wuwiśe (BNE).

Nowosći

Póstajenje dla Corona

Allgemeinverfügung in der Stadt Cottbus/Chóśebuz vom 16.03.2020

 

 

Mila Zachariasowa je wót 01.10.2019 fachowa wobradowaŕka za Witaj-wótkubłaŕki w Braniborskej.

Kontakt

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.