Nowosće Serbskeho šulskeho towarstwa 

 

>>   06.11.2023 | Z posedźenja předsydstwa Serbskeho šulskeho towarstwa:

Wólbnu zhromadźiznu přihotowali

Na swojim wčerawšim posedźenju je předsydstwo Serbskeho šulskeho towarstwa z. t. swoju hłownu a wólbnu zhromadźiznu přihotowało. 

Wona wotměwa so pjatk, 15.12.2023, w Smjerdźacej. Na njej chce předsydstwo SŠT swoju dźěławosć poslednich 3 lět bilancować. 

Wšitcy 7 woleni čłonojo su zwólniwi zaso kandidować.

Serbske šulske towarstwo namołwja zdobom dalšich zwólniwych za předsydstwo kandidować.

Dale přeprošuje towarstwo wšitkich w kubłanskich prašenjach zajimowanych z Delnjeje a Hornjeje Łužicy so z aktiwnym čłonom towarstwa stać.

 

>>   04.10.2023 | Wupisanje dźěłowych městnow:

Pytamy kubłarki / kubłarjow

Horiće so za serbskorěčne kubłanje a spomóžne wuwiće našich dźěći? Tak pytamy Was ručež móžno jako kubłarja/kubłarku (m/ž/d).

link k wupisanju

 

>>   02.10.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

25. jubilej zahajenja modeloweho projekta Witaj

 

Přinošk jako PDF

 

>>   30.09.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa 

Čaporowe wiki w Smjerdźacej

Serbske šulske towarstwo přewjedźeše w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej sobotu prěni raz dźěćace čaporowe wiki. Na předań běchu hrajki, dźěćace drasty a wšitko to, štož je za přenje wuhotowanje dźěsća trěbne. Tež Serbski rozhłós běše pódla. Cyły přinošk móžeće sej tu naposkać: Serbski rozhłós na čaporowych wikach

 

>>   29.09.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa 

Kubłanje: Fachowa konferenca "Dyrbimy rěčeć!"

Něhdźe 70 kubłarjow, wučerjow a dalšich ekspertow je so štwórtk k druhej fachowej konferency "Dyrbimy rěčeć!" w Budyskim Serbskim muzeju zetkało. Wuwića kaž digitalizacija, pobrachowaca struktura dnja abo tež přewšo starosćiwi starši, su faktory, kiž pedagogam žiwjenje zdźěla poćežuja. To rjekny hłowna referentka Angelika Heimannowa ze Šěrachowa w swojim přednošku. Z hosćom běštej tež fachowej poradźowarce danskeje mjeńšiny w Němskej. Konferencu zarjadowała bě Domowina zhromadnje ze Serbskim šulskim towarstwom.

>>   Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF

 

>>   28.09.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Před 25 lětami ideju Witaj-projekta zrodźili 

Přinošk jako PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>   27.09.2023 | Sportej zdar 2023

>>   Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF

Krabatowy swjedźeń we Wojerecach 

Přeprošujemy wšitkich cyle wutrobnje na Krabatowy swjedźeń do Wojerec. Pjatk, 29.09.23 wot 14:30 hodź. naše dźěći w serbskej drasće program wobohaćeja. Wjeselimy so na waš wopyt.

 Wir laden alle recht herzlich ein zum Krabatfest nach Hoyerswerda. Am Freitag, den 29.09.23 ab 14:30 Uhr bereichern unsere Kinder in sorbischer Tracht das Programm. Wir freuen uns auf ihren Besuch.

 

>>   27.09.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Dnjowa wuprawa SŠT

Přinošk jako PDF

 

>>   22.09.2023 | Wutrobne přeprošenje – Jan Bart piše w SN:

Přinošk jako PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>   21.09.2023 | Wutrobne přeprošenje – herzliche Einladung

Swěśimy kjarmušu – swjećimy kermušu – wir feiern Kirmes 2023

(flyer jako pdf)


>>   11.09.2023 | Dalše zarjadowanje w LIPJE

Dźěćace čaporowe wiki

 

>>   04.09.2023 | Wutrobne přeprošenje – herzliche Einladung

Swěśimy kjarmušu – swjećimy kermušu – wir feiern Kirmes 2023

 

Pjatk, 29.09.2023 swjećimy 25-lětne wobstaće našeho modeloweho projekta Witaj w pěstowarni „Mato Rizo“ na Žylowskej Lěsnej dróze 1 w Choćebuzu.

Přeprošujemy wutrobnje, zhromadnje z nami, z dźěćimi a staršimi tuteje a prjedawšich pěstowarskich generacijow, z přewodnikami pućow, sobudźěłaćerjemi a podpěraćelemi imersiwneho kubłanskeho koncepta swjećić.

15:00 hodź.
Dźěćacy swjedźeń zahaji so z pisanymi poskitkami, stejnišćemi, tombollu a hrami.

16:30 hodź.
Swjedźenski akt składnostnje 25-lětneho přesadźenja. Witaj-koncepcija z postrownymi słowami a zbožopřećemi kaž tež program dźěći.

17:30 hodź. hač do 22:00 hodź.
swjećimy kermušu - liveband Naund hraje a přeprošuje na spěwanje a rejwanje

Za hosći z Hornjeje Łužicy steji w Chrósćicach - busowe zastanišćo wosrjedź wsy - bus k dispoziciji. (wotjězd 15:00 hodź., wróćo budźe bus wokoło 23:00 hodź.)

Wjeselimy na zhromadny čas. Prosymy wo krótke přizjewjenje pod info@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce pod 03591 550216.

 

  Am Freitag, dem 29.09.2023 feiern wir das 25-jährige Bestehen unseres Witaj Modellprojektes in der Kindertagesstätte „Mato Rizo“ auf der Sielower Waldstraße 1 in 03055 Cottbus.

Wir laden herzlich ein, gemeinsam mit uns, mit Kindern und Eltern dieser und vorheriger Kita-Generationen, mit Wegbegleitern, Mitarbeitern und Unterstützern des immersiven Bildungskonzeptes zu feiern. 

15:00 Uhr
Das Kinderfest beginnt mit bunten Angeboten, Ständen, Tombolla und Spielen

16:30 Uhr
Der Festakt anlässlich der 25-jährigen Umsetzung der Witaj-Konzeption mit Grußworten und Glückwünschen sowie Programm der Kinder 

17:30 Uhr bis 22:00 Uhr
wir feiern kjarmuša - die Liveband Naund spielt und lädt zum Singen und Tanzen ein

Für Gäste aus der Oberlausitz steht in Crostwitz - Bushaltestelle Ortsmitte - ein Bus zur Verfügung. (Abfahrt 15:00 Uhr; Ankunft Rückfahrt ca. 23:00 Uhr)

Wir freuen auf die gemeinsame Zeit. Wir bitte um kurze Anmeldung unter info@sorbischer-schulverein.de oder telefonisch unter 03591 550216.

 

>>   18.08.2023 | Prózdninske lěhwo w LIPJE


 

>>   17.08.2023 | Wo nowo­twarje Ralbičanskeje pěstowarnje – Połoženje zakładneho kamjenja 

Wjace wo tym zhoniće tu.


>>   14.08.2023 Přeprošenje na Božu mšu

 

 

 

 

 

 

 

>>   03.08.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach – dalekubłanske zarjadowanje:

Přinošk jako PDF

 

>>   31.07.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach – zakładny kurs robotiki:

Přinošk jako PDF

 

>>   25.07.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF

 

>>   25.07.2023 | Dalše zarjadowanje w LIPJE

Zahrodka talentow 


>>   24.07.2023 | Hort w Malešecach z wosebitym prózdninskim poskitkom 

Podcast bórze na stronje gmejny

 Wopyt muzeja, šiće měškow za pjelnjenje z lěwanćikom kaž tež wopyt dźiwadła – wšo to běchu temy minjeny tydźeń nahrawaneho podcasta rěčneho motiwatora Luciana Kaulfürsta w Přiwćicach. W ramiku prózdninskeho poskitka dojědźe sej dźesać holcow 1. do 4. lětnika Malešanskeho horta pod nawodom kubłarki Heleny Kralec z kolesom k radijowej staciji, kotruž je Lucian Kaulfürst loni zarjadował. Wjace wo tym zhoniće tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

>>   21.07.2023 | Wo nowo­twarje Ralbičanskeje pěstowarnje 

Nadźijeja so přidatneho spěchowanja 

Nowotwar Ralbičanskeje pěstowarnje dale pokročuje. Na swojim posedźenju je gmejnska rada Ralbicy-Róžant dalši twarski nadawk přepodała. Wjace wo tutym posedźenju gmejnskeje rady zhoniće tu. 

 

 

 


>>   19.07.2023 | Rěčny fitnesowy kurs

Dalekubłanje w serbšćinje z Boženu Braumanowej

Dobra nalada knježeše wčera a dźensa na starym dwórnišću w Radworju. Přistajeni zarjada Serbskeho šulskeho towarstwa a dalši zajimcy wobdźělichu so na rěčnym fitnesowym kursu. Je to dalekubłanski poskitk Boženy Braumanoweje za serbšćinu, orientowany na potrjebach w našim towarstwje. Dźakujemy so wutrobnje na tutym městnje Dwórnišću inkluzije w Radworju, zo smy rumnosće wužiwać směli a wězo Boženi Braumanowej za tutón wosebity rěčny poskitk. 

>>   11.07.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa:

Fachowa konferenca "Dyrbimy rěčeć!"

Termin za dalšu fachowu konferencu pod hesłom "Dyrbimy rěčeć!", kiž zarjadujetej Domowina a Serbske šulske towarstwo, je jasny. W srjedźišću konferency kónc septembra steji přechod z pěstowarnje do šule. Zaběrać chcedźa so tam mjez druhim z prašenjom, kak radźi so čiła kooperacija mjez pěstowarnju a šulu. Z hosćom budźetej tež fachowej poradźowarce danskeje mjeńšiny w Němskej.

 

>>   11.07.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa:

Rěčne prózdninske lěhwo

Z Radworja a Chrósćic je póndźelu cyłkownje 25 młodostnych do rĕčneho prózdninskeho lĕhwa Serbskeho šulskeho towarstwa w čěskich Jetřichovicach wotjěło. Lĕhwo nawjeduje Michaela Młynkec. Zhromadnje z třomi kubłarjemi chcedźa so tam na pućowanja do Čěskeje Šwicy podać a so wočerstwić.

Krótkopowěsć w Serbskich Nowinach

 

>>   05.07.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Cyły přinošk jako PDF

 

>>   05.07.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF


>>   04.07.2023 | 
Přinošk w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF

Dodawk w Serbskim rozhłósu z dnja 06.07.2023:

Projektne dny: Wšitko digitalne?

Třidnjowski projekt “Medije a žiwjenje – wšitko digitalne?” je Serbska wyša šula “Michał Hórnik” Worklecy srjedu wuspěšnje zakónčiła. Šulska wjednica Diana Šołćina je so za medijowy marathon rozsudźiła. Šulerjo pjateho do dźewjateho lětnika móžachu so w programěrowanju, laserowej grawurje a nowinarstwje wuspytać. Nimo toho zmóžni mobilny planetarij w sportowej hali dohlad do swětnišća. Ideja bě, šulerjam nowe powołanske směry předstajić. Medijopedagogiski projekt Serbskeho šulskeho towarstwa “LUCIJA” bě ideju sobu wuwił a podpěrał.

 

>>   28.06.2023 |  Beitrag in der deutschen Ausgabe der Serbske Nowiny:

 


>>   27.06.2023 | Wo LIPJE w SN:

Přinošk jako PDF 

 

>>   26.06.2023 | Wo LIPJE w Serbskich Nowinach:

Přinošk jako PDF 

 

>>   26.06.2023 | Wo hłownej zhromadźiznje w SN:

Přinošk jako PDF 

>>   26.06.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa:

Hłowna zhromadźizna Serbskeho šulskeho towarstwa

Smjerdźaca: Medijopedagogiski projekt LUCIJA Serbskeho šulskeho towarstwa ma přeńć do noweje prawniskeje formy. Ma to być přichodnje powšitkownowužitna towaršnosć z wobmjezowanym rukowanjom - gGmbH. Šulske towarstwo je na swojej hłownej zhromadźiznje pjatk naćisk wustawkow za to wobzamknyło, kotrež dyrbi financny zarjad hišće pruwować. Nimo toho je towarstwo swójske wustawki aktualizowało, tak zo stej w nich nětko tež projekt LUCIJA a kubłanske srjedźišćo LIPA w Smjerdźacej zapisanej, z čimž so jeju dźěławosć zaruča. Serbske šulske towarstwo je z wjac hač 100 přistajenymi aktualnje ta serbska institucija z najwjace dźěłopřijimowarjemi.

 

>>   26.06.2023 | Přinošk w Serbskim rozhłosu: 

Kikanukl – dalše epizody online

Zawěšće sće w hižo zhonili, zo rěči woblubowany módry nukl z dźěćaceho sćelaka KIKA mjeztym tež serbsce. A wot kónc tydźenja su dalše epizody online přistupne. Wšitke 26 trikowych krótkofilmow serbskeho kikanukla namakaće přez link na našej internetowej stronje. Synchronizowało je tute trikowe filmy zwukowe studijo "Lucija" z Budyšina – technisce Michał Cyž a rěčnje Božena Braumannowa. Hłós KiKANUKLEJ je dała Hanka Rjelcyna z Radworja, Křesćana rěči Tobias Sachsa z Worklec a Hanku Jadwiga Brězanec z Drježdźan. Přełožk je z pjera Lubiny Hajduk-Veljkovićoweje z Lipska.

Sorbisch für Kinder mit Kikaninchen | Serbske filmy za dźěći z Kikaninchen | KiKANiNCHEN

 

>>   23.06.2023 | Pokiw w Serbskich Nowinach:

 

>>   23.06.2023 | Wo nowo­twarje Ralbičanskeje pěstowarnje 

Liča z 1,2 milionomaj wjace

Wšitke předležace poskitki firmow za nowu Ralbičansku pěstowarnju kalkulowane wysokosće přesahuja, z čimž hroža gmejnje Ralbicy-Róžant negatiwne financielne wuskutki. Wjace wo posedźenju gmejnskeje rady zhoniće tu. 


>>   19.06.2023 | Wo sportowych kursach w LIPJE:

Wopyt na sportowym kursu 

Zo poskići Serbske šulske towarstwo w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA sportowe kursy za wšě starobne klasy je mjez tym hižo znate. Su to na přikład sportowy kurs specielnje za muži, bodyfit za žony, fit přez staršiski čas, yoga, rejowanje za dźěći pod profesionalnym nawodom ale tež za seniorow poskići so sportowy kurs. Jakub Wowčer a Matej Wjeńka, redaktoraj MDR, staj byłoj w LIPJE na wopyće a staj so na sportowym kursu za muži wobdźěliłoj: přinošk we Wuhladkupřinošk w MDR Serbskim rozhłosu 

Přehlad wo wšitkich poskitkach namakaće tu: www.lipa-ev.de

 

>>   01.06.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:


>>   25
.05.2023 | Wo nowo­twarje Ralbičanskeje pěstowarnje 

Tež meble dyrbja planować

Dalši krok k zwoprawdźenju nowo­twara Ralbičanskeje pěstowarnje su ­radźićeljo z přepodaćom dalšich nadawkow twarskim firmam činili. Wjace wo tym zhoniće tu. 

 

>>   25.05.2023 | Wo wulěće seniorow SŠT do Smolinow :

Zwiski do Łužicy w Smolinach nazhonili

Wšojedne kotreje staroby sy, noweje wědy so nasrěbać pohonja duch a wožiwja strowotu

Wučerjo a wučerki, kubłarjo a kubłarki kaž tež sobudźěłaćerjo Serbskeho šulskeho towarstwa, kotřiž su mjeztym na wuměnku, su so spočatk meje na hromadnu kubłansku jězbu podali. Lětsa su města w Smolinach wopytali, mjez kotrymiž běchu Blankenburg, Goslar, Wernigerode, Halberstadt a Quedlinburg. Nimo powabliweje krajiny su sej twarske pomniki a wosebitosće architektury wobhladali a so tróšku ze stawiznami tamnišeje kónčiny zeznajomili.

Spěw jich stajnje přewodźa

Prěnja stacija po puću do Blankenburga bě Michaelstein. W něhdyšim klóštrje Cisterciensow je Hudźbna akademija Saksko-Anhaltskeje zaměstnjena. Ćežišćo wukubłanja leži w hudźbnym kubłanju a praktiskim předstajenju. Z 1980tych lět zběraja tam hudźbne instrumenty. Tuchwilu na wšě tysac wšelakich eksponatow ze spočatka 18. lětstotka wustaja. To přiwabi lěto wob lěto syłu turistow. Ekspozicija kaž tež hraća kmanym přistupny klawěr je nas pohnuwał, tam zhromadnje spěw zanjesć. Tak klinčachu serbske słowa po něhdy wot Słowjanow wobydlenej kónčinje. Po puću wšak smy stajnje a husto přiležnosć wužili, sej serbski spěw zaspěwać. Tak su wšitcy sobujěducy w dobrej zhromadnosći k poradźenju kubłanskeje jězby přinošowali. W južnym dźělu klóšterskeho twarjenja je w lěće 1990, po historiskich planach klóštra, na rostlinach bohata zelowa zahroda nastała. Tam bě składnosć so posydnyć a so wot wónje zelow wobkuzłać dać, prjedy hač so nawječor do hotela w Blankenburgu podachmy.

Sej dobru kapku popřeli

Přichodna stacija rěkaše Wöltingerode. Znate je městačko a z tym tež tamniši klóšter wosebje swojeje klóšterskeje palernje, kotraž bu w lěće 1682 załožena, a tam palenych nadobnych spirituozow dla. Po wjedźenju po palerni palenca mějachmy składnosć słódnu kapku, woprawdźe jenož kapku, woptać.

Připołdnju dojědźechmy sej do města Goslar z titulom swětoweho kulturneho herbstwa UNO. Naša přewodnica Gabi rozłožowaše nam wosebitosće njeličomnych tykowanych domow kaž tež mnohich dalšich swojoraznych twarjenjow. Słónco najrjeńšo swěćeše, hdyž mějachmy před wočomaj Praski Staroměstský orloj, jako wuhladachmy w Goslaru na domskim komornika časnik ze wšelakimi figurami. Runje tak kaž w Praze zasłyšachmy zwonjenje zwónčkow – nic pak po samsnej melodiji.

Kołojězba po zapadnych „Smolinach“ nimo turistiskeho centruma Torfhaus z wuhladom na Brocken bě rjane zakónčenje dnja před nawrótom do hotela. Napadnyli su nam krasnje kćějace rěpikowe pola. Zdobom pak smy wuhladali wulke płoniny lěsa, kiž je wobškodźeny a z wulkeho dźěla škódnikow dla zničeny.

Wuměłstwo w muzeju a měsće

Dalši cil našeho zajězda běše přewšo pisane město w Smolinach – Wernigerode. Mnozy dopominachu so na to, zo bě město za čas NDR w filmach rady wužiwana kulisa. A tuž wobdźiwachmy tež my derje znatu a sławnu radnicu města. Po haskach stareho města dundajo smy sej wid na krasne tykowane domy a při muzeju „Křiwy dom“ w połnej pyše kćějacy kwětkowy časnik popřeli. Popołdnju widźachmy w busu sedźo turistisce zajimawu gmejnu Elend. Nas pak wabješe drjewjana cyrkwička blisko dwórnišća w Stiege. Tam zhonichmy tójšto ze stawiznow hojernje Albrechtshaus, z kotrejež bu cyrkej w lětach 2021 do 2022 do sydlišća Stiege přesadźena.

Nic jenož w adwenće rjane

Mnozy ludźo wopytuja rady adwentne wiki w Quedlinburgu, kotrež přeswědča z wosebitym konceptom. Měšćenjo wabja z adwentnje wuhotowanymi dworami zajimowanych wopytowarjow. Tola Quedlinburg je přez cyłe lěto krasne. Tuž dowjezechu nas šoferojo Radworskeho Šmitec wozydłownistwa do swětosławneho městačka z wulkej ličbu saněrowanych tykowanych domow. Z pře­strjenju něhdźe 86 hektarow słuša Que­dlinburg do najwjetšich płoninowych pomnikow po cyłej Němskej. Zdobom steji na čole europskich městow, štož tykowane domy nastupa. Na wjace hač 2 000 tajkich domskich je wuwiće architektury přez dobu wosom lětstotkow spóznać. Z tutej jónkrótnosću, kotraž bu ze załoženjom Quedlinburga za čas srjedźowěka kładźena, bu město w lěće 1994 do UNESCO-lisćiny škitanja hódneho swětoweho herbstwa přiwzate. Ducy na Hrodowe naměsto smy do galerije Lyonela Feiningera (1871–1956) załožili, kiž je wuznamny wuměłc klasiskeje moderny był. Wustajeńca je nam zakładny přehlad wuměłskeho tworjenja sławneho grafikarja a molerja posrědkowała.

Pokład, kotryž pyta runjeća

Dźeń do našeho nawróta do Łužicy wjedźeše naš puć do Halberstadta, do tamnišeho doma. Hłowna cyrkej swj. Sćěpana a swj. Sixtusa słuša k najrjeńšim gotiskim katedralam po cyłej Němskej. Halberstadt wobsedźi zwonka Vatikana, po cyłym swěće najwjetši pokład z časa srjedźowěka. Z 1 250 twórbow tam aktualnje 300 eksponatow prezentuja. Widźeć su mjez druhim najstarše tkane přestrjency Europy, tekstilije a twórby złotnikarjow, płasty ze złota a židy, wuměłske twórby rězbarjow kaž tež wutočenja ze słonowiny a hórskeho kristala. To běchu přemóžace zaćišće.

Zwisk do Łužicy

Dźeń nawróta bě přišoł. Byrnjež so miholiło, pozastachmy při zawěrje Rappbode a zwažichmy so na 483 metrow dołhi wisaty móst, kiž je po cyłej Němskej najdlěši swojeho raza. Móst waži 120 tonow, bu w běhu dźesać měsacow natwarjeny a wisa hač do sto metrow wysoko nad zemju. Pěšcy móža wot 7. meje lěta 2017 po nim hić, štož sej při wšěch wěstotnych naprawach tola trochu zmužitosće žada.

Krótko do Nordhausena smy na hodźinku we wsy Windehausen pozastali. Pomjenowanje wsy nima ničo z wětřikom na sebi. Chroniki pisaja sćěhowace: w lěće 1220 pisachu wjesne mjeno Windehausen, štož woznamjenja tak wjele kaž ‚die Häuser der Wenden‘.

W tamnišej ewangelskej cyrkwi, kotraž pochadźa po wšěm zdaću z časa wokoło lěta 1260, nadeńdźe zajimc wulku njewšědnosć. To je z lipoweho drjewa wurězbowana pieta „Pomaibog“ z 13. lětstotka. Tamniša fararka a někotři čłonojo wosadneje rady nas wutrobnje witachu. Bernd Willomitzer je nam wo stawiznach postawy powědał a wo nastaću kopije, kotraž w Choćebuskim Serbskim muzeju steji. Napjelnjeni z rjanymi zaćišćemi a nasrěbani dožiwjenjow smy so na pózdnim popołdnju do domizny nawróćili. (Monika Deleńkowa)

Přinošk w SN (25.05.2023)

>>   11.05.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:


 Tagesmüttern, die in der Öffentlichkeit oft nur als zusätzliche Hilfe für Kitas gesehen werden, gebührt größere Aufmerksamkeit. Sie leisten pädagogische Arbeit und haben einen äußerst engen Kontakt zu Familien und ihren Zöglingen. Darauf verweist diese Woche eine gesamtdeutsche Aktion unter dem Motto „Gut betreut in der Kindertagespflege“, welche der Sorbische Schulverein unterstützt. Der SSV ist Träger der sorbischen Kindertagesgruppe in Dresden, in der die Erzieherin Sabine Cyžowa derzeit fünf Kinder betreut. Geschäftsführer des Vereins, Andreas Ošika, dankte am Donnerstag (11.05.2023) Frau Sandra Schmidke, welche die Tagesmutter derzeit vertritt.

Foto: Andreas Ošika 

 

>>   10.05.2023 | Přinošk w Serbskej šuli 02-2023:

 

 Olympiada serbskeje rěče

 

 

>>   08.05.2023 | W Serbskich Nowinach:


>>  04.05.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:
>>   03.05.2023 | Kikanukl rěči nětk tež serbsce:

Serbsce synchronizowane filmy „KiKanukla“

Mały módry zaječk dźěćaceho kanala KiKa je chětro wobdarjeny. Nětko je KiKanukl ze serbšćinu swoju wosmu rěč nawuknył. Tutón tydźeń swjećeše "KiKanukl" premjeru w Budyšinje. (SN wo tym rozprawjachu: Kikanukl rěči nětk tež serbsce (serbske-nowiny.de) | hlej tež přinošk w Serbskim rozhłosu a w Nowym Casniku)

Hornjoserbski přełožk bu w zhromadnym dźěle z MDR Serbskim rozhłosom a Serbskim šulskim towarstwom w ramiku projekta „Lucija“ zwoprawdźeny. 

Link k widejam: Sorbisch für Kinder mit Kikaninchen | Serbske filmy za dźěći z Kikaninchen | KiKANiNCHEN

 

>>   21.04.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

 Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (vom 04.05.2023)

 Deutsche Ausgabe der Sorbischen Zeitung (06-2023) 

Plataforma per la Llengua (26.04.2023)

 

>>   19.04.2023 | Dźěłarnička za staršich a kubłarjow - PART 2: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
NAMÓC, STRACH A BJEZRADNOSĆ – a wosrjedź toho moje dźěćo a ja! Što nětko? (PART II)

Serbske šulske towarstwo poskići w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej dnja, 27.04.2023, wot 17.00 do 20.00 hodź. dalši poskitk z dalekubłanskeho rjadu. Dźěłarnička měri so předewšěm na staršich a kubłarjow w předšulskej a zakładnošulskej starobje. Rozrisać maja so prašenja kaž: 

• Kak móžemy jako starši a kubłarjo zhromadnje konstruktiwnje z konfliktami a zwadu mjez dźěćimi wobchadźeć.

• Što je, hdyž dźěći namóc k rozrisanju konflikta wužiwaja?

• Što je w tajkich padach pomocliwe pedagogiske stejišćo a prawe zadźerženje dorosćenych?

Referentka budźe Ute Detemple, dipl. hojenska pedagogowka a na wobłuk trawma specializowana poradźowarka a pedagogowka. Přizjewjenja přijimujemy hač do 24.04.2023 přez mejlku na info@sorbischer-schulverein.de abo pod tel. čo: 03591 550216.

flyer jako pdf

 

>>   18.04.2023 | Přinošk w Serbskich Nowinach:

 

>>   07.03.2023 | Dźěłarnička za staršich a kubłarjow dźěći zakładneje šule: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
NAMÓC, STRACH A BJEZRADNOSĆ – a wosrjedź toho moje dźěćo a ja! Što nětko?

Serbske šulske towarstwo poskići w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej dnja, 22.03.2023, wot 17.00 do 20.00 hodź. dźěłarničku za staršich a kubłarjow dźěći zakładneje šule. Rozrisać maja so prašenja kaž: 
• Što su konstruktiwne puće, hdyž su dźěći mjezsobu w zwadźe abo w konflikće?
• Što, hdyž dźěći konflikty z namocu rozrisać spytaja?
• Što su w tajkim padźe wušikne metody za dorosćenych a pedagogow?

Referentka budźe Ute Detemple, dipl. hojenska pedagogowka a na wobłuk trawma specializowana poradźowarka a pedagogowka. Přizjewjenja přijimujemy hač do 17.03.2023 pod fachberatung@sorbischer-schulverein.de abo přez tel.: 01520 / 878 93 69.

flyer jako pdf

 

 GEWALT, ANGST UND RATLOSIGKEIT – und mittendrin mein Kind und ich! Was nun?

 – Workshop für Eltern und Erzieher von Kindern im Grundschulalter – 
22.03.2023, 17.00 do 20.00 Uhr

Wie können wir als Eltern und Erzieher gemeinsam konstruktiv mit Konflikten und Streit unter Kindern umgehen. Was ist, wenn Kinder Gewalt zur Konfliktlösung nutzen? Was ist in solchen Fällen eine hilfreiche pädagogische Haltung und richtiges Verhalten der Erwachsenen?

Referentin ist Ute Detemple, Dipl. Heilpädagogin, Traumafachberaterin und Traumapädagogin. Anmeldungen sind bis zum 17.03.2023 unter der E-Mail: fachberatung@sorbischer-schulverein.de oder der Tel.: 01520 / 878 93 69 möglich.

Flyer als PDF

 

>>   02.03.2023 | ze zarjada SŠT

Wupisanje dźěłoweho městna

Serbske šulske towarstwo z.t. wobsadźi k přichodnemu móžnemu terminej městno 

zamołwiteje knihiwjednicy / zamołwiteho knihiwjednika

wobjim dźěła wučini 35 hodź. wob tydźeń

Wočakowanja:

  • wukubłanje a wjacelětne nazhonjenja na polu knihiwjednistwa a managementa zarjadnistwa
  • jara dobre wobknježenje zličbowanja a controllinga
  • znajomosće dźěłoweho, wikowanskeho, dawkoweho, personalneho a hospodarskeho prawa a organizacije předewzaća
  • jara dobre wobknježenje hornjoserbskeje a němskeje rěče w ertnej a pisomnej formje
  • wobknježenje komputerowych programow, internetnych posłužbow a logistiki 
  • samostatna dźěławosć, korektnosć, fleksibelnosć w zasadźenju, spušćomna poćežomnosć

....

link k wupisanju 

 

>>   01.03.2023 | SŠT přewozmje nošerstwo

Wjeselo w Drježdźanach

Dnja 1. měrca přewozmje Serbske šulske towarstwo z.t. nošerstwo serbskeje dźěćaceje dnjoweje skupiny w sakskej krajnej stolicy – w Drježdźanach. Nětko móža starši, kotřiž dadźa swoje dźěći w skupinje kubłać, swoju dźowku abo syna dale do dnjoweje skupiny słać. 
Kubłanišćo a zetkanišćo towarstwa wostanjetej na dotalnym městnje w Drježdźanskim Nowym měsće. Tuchwilu maja tam pjeć dźěći w starobje hač do třoch lět. Přistajena kubłarka, Sabina Cyžowa, posrědkuje jim serbsku rěč na maćernorěčnym niwowje. Skupina je w bydlenju zaměstnjena, hdźež maja rjanu zahrodku. Młode serbske swójby maja móžnosć, jich dźěći wot poroda sem serbskorěčnje kubłać. Wothłós na dnjowu mać a jeje wjacelětne skutkowanje je přewšo pozitiwny a wotewrjeny. 
Ze swojim angažementom w Drježdźanach na dobro serbskich a serbšćinu wuknjacych dźěći zaruči towarstwo, zhromadnje z Drježdźanskim towarstwom »Stup dale« zwonka Łužicy wosebje hódny serbskorěčny rum. 

hlej tež SN z 03.03.2023 | přinošk SN jako pdf 

 

>>   27.02.2023 | Beitrag in der Zeitschrift Betrifft KINDER 01-02/2023:

Mittendrin besonders

Vom Leben und Lernen in der sorbischen Minderheit

In Deutschland geboren und doch mit einer anderen Kultur und einer weiteren Sprache verbunden sind die Angehörigen der sorbischen Minderheit. An den Beitrag »Mittendrin besonders. Leben und Lernen in der dänischen Minderheit« in Betrifft KINDER 09-10/2022 anschließend, sprach unsere Redakteurin Jutta Gruber mit Barbara Krahl und Romy Schmidtke. Barbara Krahl ist Leiterin und Erzieherin in der Witaj-Kindertagesstätte »Kwódnemu mužej« (Zum Wassermann) in Trägerschaft des Sorbischen Schulvereins e.V. im nördlich von Bautzen gelegenen Malschwitz. Romy Schmidtkes Töchter lernten dort mehr als Sorbisch.

Diesen Beitrag können Sie vollständig neben weiteren interessanten Beiträgen in der Ausgabe Betrifft KINDER 01-02/2023 lesen.

 

>>   24.02.2023 | Wo prózdninskim poskitku w LIPJE:

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.

Přinošk w Serbskich Nowinach: