Nowosće Serbskeho šulskeho towarstwa 

 

>>   31.01.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Wo nałožowanju dospołneje imersije w praktiskim dźěle pěstowarnje

Smjerdźaca:

W kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej su so póndźelu 20 kubłarjow a kubłarkow z imersiju w jich praktiskim dźěle zaběrali. Rěčespytnica dr. Jana Šołćina pokaza na njedostatki a mjezy při hladanju a kubłanju maćernorěčnych a serbsce wuknjacych dźěći. Wona skedźbni na to, zo su kubłarjo při nawožowanju maćeršćiny dźěćom z přikładom. Zhromadne zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa a LIPY ma so wot nětka prawidłownje dale wjesć. Při imersiji so tež dwurěčne dźěći wot wšeho započatka jenož serbsce kubłaja. (Foto: SŠT)


>>   30.01.2023 | Prózdninski poskitk w LIPJE: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Prózdninski medijowy camp w Smjerdźacej

Za dźěći w starobje 7 – 10 lět poskići Serbske šulske towarstwo prózdninske dny wot 20. – 23.02.2023 w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej a to wšědnje mjez 9:00 – 15:00 hodź. Na šulerjow čakaja mnohostronske medijowe poskitki. Móža trikowy film wjerćeć, so na learningapps zabawjeć a swójske wuknjenske hry wuwić abo pytać a namakać zhromadnje z druhimi wobdźělnikami w Lipje schowany pokład z pomocu geocachinga. Dale su přihotowane najwšelakoriše hry, paslenske poskitki, zaběra ze skludnym psom a wězo aktiwity na čerstwym powětře. Tež swójske ideje su prašane a witane. Přizjewjenja přijimuja so hač do 10. februara 2023 pod lipa@sorbischer-schulverein.de abo pod tel.: 0172 / 78 119 59. Poskitk płaći na šulerja 50,- € (inkl. zastaranje).

 

flyer jako pdf

 

 

>>   30.01.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Ptači kwas swjećili

Malešecy:
Dźěći WITAJ-pěstowarnje Malešecy ćahnychu wčera popołdnju jako ewangelski serbski kwasny ćah po wsy a zawjeselichu po tym publikum w hosćencu "K wódnemu mužej". Žurla bě ze swójbnymi kopata połna, dalši zajimcy, kaž Domowinska skupina, su sej program w hóstnej stwi přez live-stream wobhladali. (Foto: SŠT)


>>   25.01.2023 | Ptači kwas 2023: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Na wopyće pola ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera

Holcy a hólcy Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ běchu přeprošenju ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) do Sakskeje statneje kenclije w Drježdźanach sćěhowali. Pod nawodom wjednicy pěstowarnje Borbory Kraloweje su program ptačeho kwasa w ewangelskej swjedźenskej drasće předstajili. Předsyda Domowiny Dawid Statnik a předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa Katharina Jurkowa jich přewodźeštaj. (Foto: SŠT)

 Zu Besuch beim Ministerpräsidenten Michael Kretschmer

Die Mädchen und Jungen der Malschwitzer Witaj-Kindertagesstätte „Zum Wassermann“ waren der Einladung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) in die Sächsische Staatskanzlei in Dresden gefolgt. Unter der Leitung der Kitaleiterin Barbara Krahl wurde das traditionelle Vogelhochzeitsprogramm in der evangelischen Festtracht vorgestellt. Sie wurden begleitet vom Domowina-Vorsitzenden Dawid Statnik und der Vorsitzenden des Sorbischen Schulvereins Katharina Jurk. (Foto: SSV)


>>   25.01.2023 | Powěsć Serbskeho rozhłosa: 

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Ptači kwas

Hornja Łužica/Drježdźany:
Po starej tradiciji swjeća srjedu w swójbach, pěstowarnjach a šulach dwurěčneje Hornjeje Łužicy ptači kwas. Tójšto pěstowarnjow přeprošuje na ptačokwasne programy dźěći. Holcy a hólcy Malešanskeje Witaj-pěstowarnje „K wódnemu mužej“ su srjedu dopołdnja do Sakskeje statneje kenclije w Drježdźanach přeprošene a předstaja tam ministerskemu prezidentej Michaelej Kretschmerej a dalšim swój ptačokwasny program.


>>   23.01.2023 | Ptače kwasy 2023  – přehlad terminow

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Ptači kwas w našich kubłanišćach:

Wotrow
25.01.2023, w 10 hodź., w „Starej šuli“ we Wotrowje

Ralbicy
25.01.2023, wot 15 hodź., w „Fabrikskej hospodźe“ w Šunowje

Chrósćicy
25.01.2023, w 16 hodź., w „Jednoće“ w Chrósćicach 

Malšecy              
29.01.2023, w 15 hodź. w hosćencu „Wódny muž“ w Malešecach
25.01.2023  wopyt pola ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera w Drježdźanach

Němcy
05.02.2023, w 15 hodź. w „La Galeria“ w Němcach (pódla blidarnje Graf)

 

>>   22.01.2023 | Njedźelniše wusyłanje (mdr Sakska – Serbski rozhłós):

Koncept 2plus – kajki je woprawdźity staw? 

Wučba po koncepće 2plus słuša na mnohich šulach w Hornjej Łužicy ke krutemu wobstatkej kubłanja, znajmjeńša měło to tak być. Tola kajki je aktualny staw zwoprawdźenja koncepta?

cyły awdijopřinošk

 

 

>>   17.01.2023 | Přinošk wo SŠT w Serbskich Nowinach:

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.

     Zeit für Dialog und Entscheidung (Beitrag in deutscher Sprache)


>>   16.01.2023 | Kubłanska wuprawa Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.:

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.
Wjacednjowska jězba za seniorow wot 07.05. do 11.05.2023

Přeprošujemy wutrobnje na našu wjacednjowsku jězbu přez „Smoliny / Harz“ a wokolinu. Nadźijamy so, zo smy za Was zajimawy program přihotowali. Wjace wo tym zhoniće tu. Prosymy zajimcow, so hač do 28.02.2023 pola knjeni Deleńkoweje přizjewić. (tel.-čo. 03591 550 209 abo e-mail: m.delenk@sorbischer-schulverein.de

 

>>   13.01.2023 | Přinošk wo SŠT w Serbskich Nowinach:

přeprošujemy na našu wjacednjowsku jězbu přez
„Smoliny / Harz“ a wokolinu.

     Verbund sorbischer Schulen? (Beitrag in deutscher Sprache)


>>   12.01.2023 | přeprošenje:

Nałožowanje dospołneje imersije w praktiskim dźěle pěstowarnje – dźěłarnička z dr. Janu Šołćinej

Lubi zajimcy, 

loni nazymu smy zhromadnje fachowu konferencu "Dyrbimy rěčeć!" w Smochćicach dožiwili. Dr. Jana Šołćina přednošowaše wo nałožowanju serbšćinje w pěstowarni, wo swojich wědomostnych dopóznaćach a wo tym, što imersija je a što njeje. 

Póndźelu, dnja 30.01., chcemy wot 17.00 – 19.00 hodź. w Smjerdźečan Lipje na přednošk a diskusijne koła nawjazować. 

Přizjewjenja přijimujemy hač do 27.01.23 z mejlku pod info@sorbischer-schulverein.de abo telefonisce pod 03591 550 216 

Zhromadnje z dr. Janu Šołćinej so na Was a dobru wuměnu wjeselimy! 
za dalše informacije hlej tu

 

>>   10.01.2023 | Płomjo - LUCIJA so předstaji:

(Rewo)„Lucija“: Nowe lěto – nowe struktury

Medijo-pedagogiski projekt SŠT so w Płomju čo. 1/2023 předstaji:


 

>>   20.12.2022 | LIPA - dalše poskitki:

Nowe kursy

Serbske šulske towarstwo poskići w Kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej zaso dalše kursy: www.lipa-ev.de

-
Serbske šulske towarstwo z.t