Nowosći

Lěśojski dowol, gódowny dowol a njewótwórjone dny w źiśownjach za lěto 2022

pśeglěd

Wupisanje źěłowego městna hlej

Póstajenje dla Corona

Póstajenje 02.11.2020

Hygieneplan Kita vom 20.05.2020

Źiśownje

Naše źiśownje wudopołnjuju a pódpěruju kubłanje w familiji. SŠT stara se wó źiśi w góletkownjach, źiśownjach a šulskich hortach. Wósebny cel našych źiśownjow jo, góleśu južo w ranem starstwje rěc pósrědnjaś a tak ranu dwójorěcnosć dojśpiś. ŠST njejo jano modelowy projekt Witaj wuwiło, ale realizěrujo jen teke we swójich sedym źiśownjach Górneje a Dolneje Łužyce, kenž jo ako lichy nosaŕ pśewzeło. Napśeśiwo měrcoju 1989 jo rozrosła licba wót zaprědka 12 na źinsa 610 źiśi, kenž z pomocu dopołneje imersije serbsku rěc wuknu.

Wědomnostne pśewóźowanje

Pśi empiriskem pśespytowanju Serbskego instituta w lětach mjazy 2004 a 2008 jo se pśi prědnem tesće 3- do 4-lětnych probandow zwěsćiło, až su zaprědka pśi rozměśu sadow, wósebnje pak pśi koděrowanju semantiskich relacijow, relewantne rozdźěle w serbskej a nimskej rěcy. Ale južo pśi tśeśem tesće lěto pózdźej jo se enormny pśirost rěcneje kompetence w serbskej ako teke w nimskej rěcy zwěsćił. Malsne wuwiśe homogenosći jadnotliwych kupkow dopokazujo efektiwnosć nałožowanja metody dopołneje imersije.

Źiśacy swěźeń 27.08.19 w Górnej Łužycy

Źiśacy swěźeń 17.06.14 w Górnej Łužycy

Źiśacy swěźeń 16.06.16 w Górnej Łužycy

-
Serbske šulske towaristwo z.t.