Dobry źeń,
rědnje, až sy how na našom boku!
Maš zajm pla nas źěłaś?
To jo rědnje!
Dalšne informacije namakajoš how!

Guten Tag,
schön, dass du hier bist auf unserer Seite
Du hast Interesse bei uns zu arbeiten?
Super!
Weitere Informationen findest du hier!

 

wupisanje městno wótkubłaŕki a wótkubłarja

Kokot 2018 Witaj-Kita

Kokot 2018 Witaj-Kita "Mato Rizo"

how kliknuś za němsku wersiju 

Chto my smy?
Serbske šulske towaristwo z.t. jo nosaŕ a ma swójo sedło w Budyšynje, kenž se zasajźujo w Górnej ako teke w Dolnej Łužycy za zajmy Serbow na póli dwójorěcnego pśedšulskego kubłanja a pódpěrujo hyšći dalšne projekty.
W Dolnej Łužycy stej źiśowni w Chóśebuzu a w měsćańskem źělu Žylow w jogo nosaŕstwje.
Pód gwězdu na droze nosarja statkuju wótkubłaŕki a wótkubłarje nic jano pedagogiski rozglědniwje, ale pósrědnjuju pśi swójom wšednem źěle teke serbsku rěc. Z tym comy pódpěrowaś rewitalizěrowanje serbskeje rěcy a drogotne kulturne pókłady pśiducej generaciji dalej dawaś.

My tebje pytamy, gaž maš …

 • kwalifikaciju ako statnje pśipóznaty wótkubłaŕ (m/ž/d) abo pśirownujobnu kwalifikaciju na póli pedagogiki,
 • ewentuelnje pśidatnu kwalifikaciju „wjednica/wjednik źiśownje“,
 • pedagogisku zacuwatosć a wjasele pśi źěle ze źiśimi,
 • serbskorěcne znaśa,
 • zajm za serbsku kulturu a jeje wopśimjeśa,
 • zajm za pedagogiske dalejkubłanja.

Jolic coš ako wótnabocnica/wótnabocnik źěłaś a južo derje resp. wjelgin derje serbski wumějoš, toś pśizjaw se teke pla nas.

To móžomy póbitowaś …

 • naměstne njewobgranicowane pśistajenje w njepołnem abo połnem źěłowem casu, z probowym casom wót 6 mjasecow, w kótaremž se móžoš pla nas zažywjowaś,
 • płaśimy myto pó socialnowótkubłańskej słužbje (TVÖD),
 • wósebne lětne płaśenje,
 • pśewzejomy kosty za rěcne a pedagogiske dalejkubłanja,
 • organizěrujomy team-dokubłanja.

Twóje nadawki su …

 • Źěłaš gromaźe w teamje pó koncepciji kubłanišća.
 • Planujoš a pśewjeźoš swójo pedagogiske źěło ze zagronitosću a pśinjasoš kreatiwne ideje.
 • Jadnaš ze sebjezagronitosću a reflektěrujoš.
 • Wobstaraš źiśi w serbskej rěcy a integrěrujoš se do tamnego teama.

Pśispomnjeśe

Maš wósebnje dobre šanse, gaž serbsku rěc derje wobkněžyš.
Teke gaž doněnta jano snadne znaśa w serbkej rěcy maš, tebje raźi k nam pśepšosyjomy. By dejała zwólna/dejał zwólny byś, se nadalej dalej kubłaś w serbskej rěcy. W procesu wuknjenja serbskeje rěcy comy tebje pśewóźowaś a pśez fachowu wobradowaŕku pórucujomy pódpěru direktnje w praksy .

Ga buźoš źěłaś? 

 • Twója słužba móžo se w ramiku wótwórjeńskich casow (maks. wót 6.00 do 17.00) indiwiduelnje pśiměriś.
 • Zasajźenje we wobyma źiśownjoma se pó pótrjebje rědujo. 

Maš hyšći pšašanja?

Pótom se wobroś na
koordinatorku Serbskego šulskego towaristwa z. t.:  Marlis Müller 03591550216 abo
na fachowu wobradowaŕku na městnje:  Mila Zacharias 017685412155

Buź pódla!

Gaž našu rědnu rěc pśiducej generaciji dalej dawamy!
Rěc, kultura a nałogi
su nejwažnjejše słupy našogo małego serbskego luda.
Pśiś k nam - buź witana/witany.

Wjaselimy se dopołnej pśistajeńskej pšosbje na slědujucu e-mail-adresu

info@sorbischer-schulverein.de

-
Serbske šulske towaristwo z.t.