městno:                                nawjedowanje źiśownje (m/ž/d)

źěłowy cas: 35 góźin wob tyźeń
pó casu njewobgranicowane
myto: pó tarifje TVÖD SUE
źěłowe městno                                            „Villa Kunterbunt“ w Chóśebuzu                  zachopjeńk: tak malsnje ako móžno

How daleij 

městno:
wótkubłaŕka/wótkubłaŕ (m/ž/d)

Umfang: 30+ góźin wob tyźeń
pó casu njewobgranicowane
myto: pó tarifje TVÖD SUE
źěłowe městno                                               „Villa Kunterbunt“/"Mato Rizo                         zachopjeńk: tak malsnje ako móžno

How daleij 

Witajśo k nam! 

Serbske šulske towaristwo co Wam atraktiwne źěłowe městno póbitowaś. How nawjedujośo z dobrymi fachowymi a empatiskimi zamóžnosćami dobry team we Witaj - źiśowni „Villa Kunterbunt“.

Wy formulěrujośo jasne cile a stajijośo Wašo wótglědanje kreatiwnje do statka.

Naše angažěrowane sobuźěłaśerje pśewóźuju źiśi ceły źeń w serbskej rěcy a tak se pśiswóje źiśi tu rěc. Teke glědaju wótkubłarje a wótkubłaŕki na wuwiśe źiśi ako indiwidualnu wósobinu. Serbska kultura a pedagogiske statkowanje se zwězujotej. Buźćo teke  sobuźěłaśeŕka abo sobuźěłaśeŕ našogo teama. My Was witamy.

                                         Wupisanje městno za                                                    nawjedowanje źiśownje  a  teke za wótkubłaŕku a wótkubłaŕja

Kokot 2018 Witaj-Kita

Kokot 2018 Witaj-Kita "Mato Rizo"

how kliknuś za němsku wersiju 

 

Wupisanje městno za:

 

WÓTKUBŁAŔKU abo WÓTKUBŁARJA

My tebje pytamy, gaž maš …

 • kwalifikaciju ako statnje pśipóznaty wótkubłaŕ (m/ž/d) abo pśirownujobnu kwalifikaciju na póli pedagogiki,
 • pedagogisku zacuwatosć a wjasele pśi źěle ze źiśimi,
 • serbskorěcne znaśa,
 • zajm za serbsku kulturu a jeje wopśimjeśa,
 • zajm za pedagogiske dalejkubłanja.

To móžomy póbitowaś …

 • naměstne njewobgranicowane pśistajenje w njepołnem abo połnem źěłowem casu, z probowym casom wót 6 mjasecow, w kótaremž se móžoš pla nas zažywjowaś,
 • płaśimy myto pó socialnowótkubłańskej słužbje (TVÖD),
 • pśewzejomy kosty za rěcne a pedagogiske dalejkubłanja,
 • organizěrujomy team-dokubłanja,
 • pśez fachowu póraźowarku pórucujomy pódpěru direktnje w praksy.

Twóje nadawki su …

 • Źěłaš gromaźe w teamje pó koncepciji kubłanišća.
 • Planujoš a pśewjeźoš swójo pedagogiske źěło ze zagronitosću a pśinjasoš kreatiwne ideje.
 • Jadnaš ze sebjezagronitosću a reflektěrujoš.
 • Wobstaraš źiśi w serbskej rěcy a integrěrujoš se do tamnego teama.
 • Twója słužba móžo se w ramiku wótwórjeńskich casow (maks. wót 6.00 do 17.00) indiwiduelnje pśiměriś.
 • Zasajźenje we wobyma źiśownjoma se pó pótrjebje rědujo.

 

Kuždy źeń nałožujomy serbsku rěc a
źiśi se pśiswóje ju pasiwnje a aktiwnje.
Z lubosću a rozměśim pśewóźujomy                               
wósobinske wuwiśe góleśa.
Buźćo źěl našogo inowatiwnego,                                      dynamiskego a nazgónitego teama!


Procowanje pósćelśo na:

Serbske šulske towaristwo z.t.
k.ru. kněz Andreas Ošika
Póstowe město 2
02625 Budyšyn

lubjej ako e-mailku na: a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Gaž su hyšći pšašanja móžośo se wobrośiś na koordinatorku Marlis Müller, Tel. 03591/550-216, E-Mail: info@sorbischer-schulverein.de

         Wjaselimy se na zeznaśe z Wami!

 

Wupisanje městno za: NAWJEDOWANJE ŹIŚOWNJE

 

My wam póbitujomy ...

 

 • dwójorěcne źěłowe městno, źož serbska rěc, kultura a nałogi se woplěwaju. Wob lěto graju swěźenje serbskeje kultury wósebnu rolu.
 • Fachowa póraźowaŕka Was pódpěrujo a ju móžośo pśecej konsultěrowaś. Wóna stoj z radu na boce.
 • centralne nawjedowanje źiśownje.
 • atraktiwnje móžnosći za rěcne a pedagogiske dalejkubłanje z późělnym pśewześim kostow.
 • pšawidłowne personalne rozgrona.
 • zgromadne źěło w teamje wjednicow nosarja, teke za pedagogiske a fachowe wuměnjenje a mjazsobnu pódpěru.
 • wobźělenje na rozgronach w źěłowych kupkach a fachowych zejźenjach.
 • pśijazny a wótwórjony źěłowy klima.
 • wobšyrne zaźěłanje.

 

Waše nadawki ... 

 • wjednistwo z glědanim na kazniske wuměnjenja, pedagogiske standardy a filozofiju nosarja  
 • wjeźenje planowych a wuwiśowych faktow personala a pśewjeźenje rozgronow ze sobuźěłaśeŕkami
 • wuwijanje koncepcije, teke glědajucy na serbsku rěc a kulturu
 • planowanje a praktiske zwopšawdnjenje pedagogiskich standardow, inkluziwnje spěchowanja serbskeje rěcy
 • zjawnostne źěło (informacije na starjejše dalej daś, wabjenje za źiśownju a prezentacija źěła sobuźěłaśerjow a pśedstajenje pedagogiskego wopśimjeśa zajmowanym starjejšym, póraźowańske rozgrona ze starjejšymi a wuměnjenje w kita-wuběrku a w starjejšynej pśiraźe
 • zastojnstwowe źěło (na pś. organizěrowanje słužbnego plana, wupołnjenje źěłowych kórtkow sobuźěłaśerjow, planowanje za nowe pśizjawjenja)
 • zgromadne źěło ze sobuźěłaśerjami w głownej filiali w Budyšynje, z młoźinskim amtom, ze šulami a póraźowaŕnjami za prědne wuwiśowe spěchowanje, ze strowotniskim amtom a serbskimi institucijami 

Wy pśinjasośo sobu ...

 • kwalifikaciju ako statnje pśipóznaty wótkubłaŕ (m/ž/d) abo pśirownujobnu kwalifikaciju na póli pedagogiki,
 • serbskorěcne znaśa abo wusoku motiwaciju ju nawuknuś pódla źěła,
 • 3-lětne nazgónjenja w źiśowni a wjelgin dobre fachowe pedagogiske zamóžnosći w kubłanju góleśa w prědnych lětach
 • zamóžnosć za nawjedowanje teama a personalne wuwiśe
 • empatiske a komunikatiwne zamóžnosći a wobchadanje z konfliktowymi temami
 • wědobnu zagronitosć a zamóžnosć pśesajźenja
 • dobre znajobnosći kazniskich póstajenjow (KitaG a KitaBKNV)
 • dobre znajobnosći w MS-Office (Excel, Word, Outlook)
 • motiwaciju se stawnje dalej kubłaś na pedagogiskem a rěcnem pólu
 • interkulturelne kompetence, wósebnje na póli serbskego žywjenja su pśigódne
 • nazgónjenja we woplěwanju serbskich tradicijow a nałogow su žycone
 • nazgónjenje abo pśidatne kwalifikacije na póli rěcneje imersije su pśigódne

Wy cośo z dobrymi fachowymi a empatiskimi zamóžnosćami team wótkubłaŕkow nawjedowaś a pśewóźowaś? Wy móžośo jasnje wuformulěrowaś cile a stajijośo Wašo wótglědanje kooperatiwnje do statka?

Buźćo źěl našogo inowatiwnego, 
dynamiskego a nazgónitego teama!

Pón se wjaselimy na Waše dopołne
a wobšyrne procowanje wó to městno.

Pšosym dajśo nam teke k wěsći, 
ga Wy móžośo w nejblišem casu zachopiś.

Serbske šulske towaristwo z.t.

k.ru. kněz Andreas Ošika
Póstowe město 2
02625 Budyšyn

lubjej ako e-mailku na: a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Gaž su hyšći pšašanja móžośo se wobrośiś na koordinatorku Marlis Müller, Tel. 03591/550-216, E-Mail: info@sorbischer-schulverein.de

      Wjaselimy se na zeznaśe z Wami!

-
Serbske šulske towaristwo z.t.