Maće doma čas, wšě nadawki su spjelnjene, sněh je wottał, knihi runje njewabja, dźěći maja wostudu - pohladajće tola raz na našu internetnu stronu www.dyrdomdej.de! Tež delnjoserbsku wersiju mamy - www.dyrdakojstwo.de!

Wukazy koronakrizy nastupajo

za Saksku

informaciske pismo 26.04.2021

nuzowe zastaranje-systemrelewantne powołanja

formowe łopjeno k dopokazej za trěbnosć nuzoweho zastaranja

poručenje 15.02.2021

doporučenje znamjenja chorosće 15.02.2021

Městno jednaćela wobsadźene

Budyšin, 23.03.2021

Markus Bjeńš je wot 01. apryla jednaćel Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT). 35lětny diplomowy pedagoga pochadźa z Konjec a skutkowaše w minjenych lětach we wukraju. Mjez druhim dźěłaše za mjezynarodnu kubłansku organizaciju „Coaches Across Continents”. Při tym měješe koordinatorske, poradźowanske, wukubłanske a managementowe nadawki w swójskej zamołwitosći spjelnić.
„Wjeselimy so na zhromadne dźěło z nim w Serbskim šulskim towarstwje. Markus Bjeńš je přez wjacore lěta w tu- a wukraju nazhonjenja na kubłanskim polu zběrał a ze wšelakimi gremijemi a institucijemi hromadźe dźěłał. Přeju jemu a našemu towarstwu wjele wuspěcha z nowym nadawkom”, praji předsydka SŠT Katharina Jurkowa.
Markus Bjeńš nawjeduje wot apryla jako jednaćel zarjad Serbskeho šulskeho towarstwa zhromadnje z fachowej poradźowarku Kerstin Šołćinej. Wona skutkuje potom zdobom jako zastupjerka jednaćela a je wosebje za nawod a dalekubłanje pedagogiskeho personala zamołwita.
SŠT jako kubłanske towarstwo je mjez druhim nošer serbskich a Witaj-pěstowarnjow, partner za wšitke kubłanske naležnosće Serbow w Sakskej a Braniborskej a čłon dźěłowych skupin a politiskich gremijow we woběmaj zwjazkowymaj krajomaj.

Nowe předsydstwo

Chrósćicy, 23.01.2021

Generaciska změna na čole Serbskeho šulskeho towarstwa

Katharina Jurkowa z Hórkow je nowa předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa. Ju wuzwolichu čłonojo sobotu z wulkej wjetšinu w listowych wólbach. Wona naslěduje Ludmilu Budarjowu, kotraž po 30 lětach jako předsydka hižo k wólbam njenastupi. Dale wuzwolichu do předsydstwa Serbskeho šulskeho towarstwa dweju městopředsydow, staj to Beno Hojer (referent na Sakskim ministerstwje za kultus) a Jennifer Dünnbierowa (wučerka na Delnjoserbskim gymnaziju w Choćebuzu).

Dalši nowi wuzwoleni čłonojo předsydstwa SŠT su z Hornjeje Łužicy Alena Hiccyna (wučerka na Serbskim gymnaziju Budyšin), Diana Wowčerjowa (wučerka na Serbskej wyšej šuli Radwor), Jan Rjeda (wučer na Serbskej wyšej šuli Ralbicy) kaž tež Roman Grzyb (wučer na Serbskim gymnaziju Budyšin). Z Delnjeje Łužicy bu Kathleen Komolcyna (diplomowa zawodna hospodarka) do noweho předsydstwa wuzwolena.

Nowa předsydka Katharina Jurkowa je mać třoch dźěći a skutkuje hłownohamtsce jako regionalna rěčnica Domowiny za teritorij župy Kamjenc. Wona wjeseli so na nowe čestnohamtske nadawki na čole SŠT: „Wočakowanja su wulke, ale wěm, zo mam dobre mustwo po boku a wjeselu so na zhromadne dźěło z kubłarjemi, wučerjemi a staršimi na dobro našich serbskich a Witaj dźěći.“

SŠT jako kubłanske towarstwo je mjez druhim nošer serbskich a Witaj-pěstowarnjow,partner za wšitke kubłanske naležnosće Serbow w Sakskej a Braniborskej a čłon dźěłowych skupin a politiskich gremijow we woběmaj zwjazkowymaj krajomaj.

W lěću planuje towarstwo zjawne rozžohnowanje dotalneho předsydstwa. Tutemu přisłušachu Ludmila Budarjowa (předsydka), Jadwiga Čižankowa, Nicole Hrjehorjowa, René Wjacławk, Margot Hašcyna a Stefan Rjeda.

Tu předstaja so nowe předsydstwo

hlej tu na youtube

hlej tu jako pdf: Jenifer Dünnbierowa

                         Roman Grzyb

                         Alena Hiccyna

                         Beno Hoyer

                         Katharina Jurkowa

                         Kathleen Komolcyna

                         Jan Rjeda

                         Diana Wowčerjowa

Witajće na strony Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.

Serbske šulske towarstwo (SŠT) bu w lěće 1991 po přikładźe Danskeho šulskeho towarstwa w Němskej załožene.

Přistupće našemu towarstwu

přizjewjenski formular tu

Zastupnistwo Serbow w Sakskej a Braniborskej

SŠT zastupuje zajimy Serbow při dwurěčnym předšulskim kubłanju w žłobikach a pěstowarnjach kaž tež při dwu- a wjacerěčnym kubłanju, kiž saha přez zakładne a srjedźne šule a gymnazije hač k wukubłanju na uniwersitach.

SŠT je čłon Domowiny z.t., třěšneho Zwjazka Łužiskich Serbow.

 

Nowostki

  • nowa delnjoserbska web-strona

Dobry źeń lube pśijaśele serbskeje rěcy,

dokulaž njejo se planowana prezentacija corona-pandemije dla pśewjadła, dostanjośo źinsa pokazku z komentarom na prědny źěl internetowego boka www.dyrdakojstwo.de z materialijami za pósrědnjenje dolnoserbskeje rěcy.

To jo premjera raz hynac. Pšosym glědajśo do dodanka.

Wóstańśo strowe! Pśijaznje strowi Ludmila Budarjowa                                                  

wosobinski postrow Ludmile Budarjoweje awdijo

wabjenske łopjeno

 

 

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t