Wupisanja dźěłowych městnow

 

Horiće so za serbske kubłanje a spomóžne wuwiće našich dźěći?


Tak pytamy Was ručež móžno jako

kubłarja/kubłarku (m/ž/d) 

za Serbsku pěstowarnju „Chróšćan kołć“ w Chrósćicach 
a za Witaj-pěstowarnju „Pumpot“ w Němcach.

Serbske šulske towarstwo z.t. poskića atraktiwne dźěłowe městno, na kotrymž zwjazujeće zahoritosć za serbsku rěč a kulturu z inowatiwnym pedagogiskim jednanjom.

My skićimy:

 • dźěłowe městno, na kotrymž so serbska rěč, kultura a nałožki we wšědnym dnju pěstuja
 • atraktiwne móžnosće rěčneho a pedagogiskeho dalekubłanja
 • přećelny a wotewrjeny dźěłowy wobswět, wusměrjeny na zhromadne wuknjenje a spěchowanje wosobinskeho wuwića pola dźěći a přistajenych
 • fachowy nawod a podpěra powołanskich nowačkow přez naš wosebiće wukubłany personal
 • prawidłowne personalne rozmołwy k zawěsćenju wosobinskeje spokojnosće

Waše kwalifikacije:

 • statnje připóznaty/a kubłar/ka abo přirunajomne pedagogiske wukubłanje
 • wobknježenje serbskeje rěče w maćernorěčnej kwaliće
 • zwólniwosć so prawidłownje na fachowym, rěčnym a kulturnym polu dale kubłać
 • nazhonjenje abo přidatna kwalifikacija na polu rěčneje imersije je wosebje witana

Waše sylnosće:

 • samostatne a spušćomne wašnje dźěłanja
 • wosobinska wurunanosć a kmanosć k zamołwitemu jednanju
 • přećelnosć, sprawnosć a kmanosć sobuzačuwanja
 • kmanosć k spontanemu a situaciji přiměrjenemu jednanju
 • kooperatiwne wašnje dźěłanja a zwólniwosć k mjezsobnej podpěrje


Waše nadawki a zamołwitosće:

 • hladanje, kubłanje a kreatiwna zabawa dźěći
 • serbsko-rěčne wukmanjenje po Witaj-koncepciji a přihot dźěći na serbsko-rěčne kubłanje w šuli
 • spěchowanje kognitiwneho a emocionalneho wuwića kóždeho dźěsća
 • praktiske přesadźenje pedagogiskeho koncepta pěstowarnje
 • aktiwny přihot dnjoweho wotběha a swjedźenjow w běhu lěta (na př.: ptači kwas, jutry, mejemjetanje, domchowanka)

Wjeselimy so na Waše dospołne a wobšěrne požadanje z podaćom termina móžneho spočatka dźěławosće.

Požadanje pósćelće prošu na:

Serbske šulske towarstwo z.t.
Andreas Ošika
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

abo přez mejlku na: a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Při dalšich prašenjach radlubje zazwońće pod tel. 03591/550-215.

Přidružće so našemu wotewrjenemu, angažowanemu a starobnje měšanemu kolegijej!

Wjeselimy so na Was!


 

Serbske šulske towarstwo z. t. pyta ručež móžno w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA 

socialneho pedagogu / socialnu pedagogowku (m /ž / d)

za swójbne kubłanje.

 

Wuměnjenja:

 • wotzamknjeny studij socialneje pedagogiki abo socialneho dźěła 
 • wobknježenje serbskeje rěče ertnje a pisomnje w maćernorěčnej kwaliće a zwólniwosć k stajnej kwalifikaciji na fachowym, rěčnym a kulturnym polu

Nadawki:

 • přesadźenje pedagogiskeje koncepcije SŠT kaž tež Sakskeho zdźěłowanskeho plana
 • organizowanje a přewjedźenje programow k swójbnemu kubłanju za kubłanišća SŠT
 • iniciěrowanje projektow w kubłanišćach w formje klankodźiwadźelenja z dźěćimi
 • wudźěłanje wudospołnjaceho resp. noweho pedagogiskeho ramikoweho koncepta  zhromadnje z wjednicami kubłanišćow a koordinatorku 
 • planowanje a přewjedźenje zhromadnych swjedźenjow a wulětow kaž tež staršiskich wječorow a posedźenjow staršiskich přiradow
 • planować a předpołožić předsydstwu namjety za zjawnostne dźěło
 • namjetowanje temow a referentow za dalekubłanja kubłarjow a kubłarkow
 • prawidłowne wobdźělenje na dalekubłanjach 
 • zwěsćić deficity a napadnosće w zadźerženju dźěći a iniciěrować w dorěčenju z wjednicu kubłanišća trěbne pedagogiske naprawy
Dźěłowy čas wučini 30 hodźin wob tydźeń.

Mzda złožuje so na TVöD S-Tarif.

 

Smy Waš zajim zbudźili? Wjeselimy so na Waše požadanje.Swoje požadanje pósćelće prošu na:

Sorbischer Schulverein e.V. / Serbske šulske towarstwo z.t.
Andreas Ošika
Postplatz 2 / Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen / Budyšin

abo přez mejlku na jednaćela SŠTa.oschika@sorbischer-schulverein.de

Při dalšich prašenjach radlubje zazwońće pod tel. 03591/550-215.

 

 

fachoweho poradźowarja

-
Serbske šulske towarstwo z.t