Wupisanja dźěłowych městnow


pedagoga 
(m/ž/d) 
socialny dźěłaćer  (m/ž/d) 
socialny pedagoga  (m/ž/d)

Wy pytaće za móžnosću

..... swójske ideje a kmanosće zwoprawdźić?
..... zwjazać pedagogiku, kreatiwitu z projektowym dźěłom?
..... namakać nowe wužadanje, hdźež móžeće Wašu wědu zasadźić a so wšědnje dale wuwić?

Serbske šulske towarstwo z.t. ma swobodne městna z wšelakimi ćežišćemi wobsadźić. Pytamy hnydom

fachoweho poradźowarja (m/ž/d)

 • za zažno dźěćace kubłanje w pěstowarnjach w našim nošerstwje, kotrež wosebje kubłanski proces při nawuknjenju rěče podpěra
 • kiž wjednicow našich pěstowarnjow při koncepcionelnym dale wuwiću přewodźa
 • kiž procesy wudźěła, wopisa, wothłosuje a do skutka staji

zamołwiteho za projekty (m/ž/d)

 • w pěstowarnjach w našim nošerstwje z 650 dźěćimi, kiž kompetentne projekty nastaji a přesadźi
  ..... při tym steji nawuknjenje serbskeje rěče w fokusu
  ..... projekty staršich a kubłarjow narěča a při tym steja dźěći w srjedźišću 
 • kiž je rady z čłowjekami w syći po puću a tutu syć stajnje zaso dźěćom w kubłanišćach spřistupnja
 • kiž rady organizuje a sposrědkuje

pedagogu za swójbne kubłanje (m/ž/d)

w našim Kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej, kiž

 • swójbne kubłanje w kubłanskim srjedźišću dale wuwije
 • načasne poskitki za kursy nastaji a přewjedźe
 • kubłanske poskitki tež decentralnje iniciěruje
 • přez syć ludźi docpěje a atraktiwnosć kubłanskich poskitkow zawěsći

Wy

 • maće wotzamknjeny studij jako pedagoga, socialny dźěłaćer abo socialneje pedagogiki, rady tež wotzamknjenje na polu duchownych wědomosćow
 • dźěłaće samostatnje a sće fleksibelny resp. fleksibelna 
 • maće dobre komunikaciske zamóžnosće a wobknježiće serbsku rěč a maće wěste wustupowanje 
 • sće zwólniły resp. zwólniła so stajnje kwalifikować na fachowym, rěčnym a kulturnym polu 

Skićimy Wam

 • njewobmjezowane dźěłowe zrěčenje
 • płaćenje mzdy po TVöD
 • dźěło w inowaciskej wokolinje
 • fleksibelne dźěłowe časy wotpowědnje Wašim předstawam

Na prašenja wotmołwimy Wam rady telefonisce pod 03591 550 215.

Požadanje pósćelće prošu hač do 13.05.2022 na:

Serbske šulske towarstwo z.t.
Andreas Ošika
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

abo přez mejlku naa.oschika@sorbischer-schulverein.de

 

 

Horiće so za serbskorěčne kubłanje a spomóžne wuwiće našich dźěći?

 

Tak pytamy Was ručež móžno jako

kubłarja (m/ž/d).

Serbske šulske towarstwo z.t. poskića atraktiwne dźěłowe městno, na kotrymž zwjazujeće zahoritosć za serbsku rěč a kulturu z inowatiwnym pedagogiskim jednanjom.

 

My skićimy:

 • serbskorěčne dźěłowe městno, na kotrymž so serbska kultura a nałožki we wšědnym dnju pěstuja
 • atraktiwne móžnosće rěčneho a pedagogiskeho dalekubłanja
 • přećelny a wotewrjeny dźěłowy wobswět, wusměrjeny na zhromadne wuknjenje a spěchowanje wosobinskeho wuwića pola dźěći a přistajenych
 • fachowy nawod a podpěra powołanskich nowačkow přez naš wosebiće wukubłany personal
 • prawidłowne personalne rozmołwy k zawěsćenju wosobinskeje spokojnosće

Waše kwalifikacije:

 • statnje připóznaty/a kubłar/ka abo přirunajomne pedagogiske wukubłanje
 • wobknježenje serbskeje rěče w maćernorěčnej kwaliće
 • zwólniwosć so prawidłownje na fachowym, rěčnym a kulturnym polu dale kubłać
 • nazhonjenje abo přidatna kwalifikacija na polu rěčneje imersije je wosebje witana

Waše sylnosće:

 • samostatne a spušćomne wašnje dźěłanja
 • wosobinska wurunanosć a kmanosć k zamołwitemu jednanju
 • přećelnosć, sprawnosć a kmanosć sobuzačuwanja
 • kmanosć k spontanemu a situaciji přiměrjenemu jednanju
 • kooperatiwne wašnje dźěłanja a zwólniwosć k mjezsobnej podpěrje


Waše nadawki a zamołwitosće:

 • hladanje, kubłanje a kreatiwna zabawa dźěći
 • serbsko-rěčne wukmanjenje po Witaj-koncepciji a přihot dźěći na serbsko-rěčne kubłanje w šuli
 • spěchowanje kognitiwneho a emocionalneho wuwića kóždeho dźěsća
 • praktiske přesadźenje pedagogiskeho koncepta pěstowarnje
 • aktiwny přihot dnjoweho wotběha a swjedźenjow w běhu lěta (na př.: ptači kwas, jutry, mejemjetanje, domchowanka)

 

Wjeselimy so na Waše dospołne a wobšěrne požadanje z podaćom termina móžneho spočatka dźěławosće.

 

Požadanje pósćelće prošu na:

Serbske šulske towarstwo z.t.
Andreas Ošika
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

abo přez mejlku na: a.oschika@sorbischer-schulverein.de

Při dalšich prašenjach radlubje zazwońće pod tel. 03591/550-215.


Přidružće so našemu wotewrjenemu, angažowanemu a starobnje měšanemu kolegijej!

Wjeselimy so na Was!

 

fachoweho poradźowarja

-
Serbske šulske towarstwo z.t