Mila Zachariasowa je fachowa wobradowaŕka za Witaj-źiśownje a Witaj-kupki w Braniborskej.

Fachowe wobradowanje za Witaj-wótkubłaŕki

W lěśe 1998 jo Serbske šulske towaristwo z. t. załožyło prědnu Witaj-kupku za Dolnu Łužycu a wjele luźi jo ten projekt imersiwneje metody statkownje pódpěrowało.

Wót apryla 1999 som wótkubłaŕka w toś tej źiśowni a pśewóźujom źiśi kuždy źeń w serbskej rěcy. Telik wjelerakego materiala za pśedšulski wobłuk w serbskej rěcy ako źinsa mamy, tencas hyšći měli njejsmy a tak jo dojšło k tomu, až som se weto raz pisak a cedlik do ruki wzeła a někotare wěcy „serbski“ napisała.

Južo w lěśe 2015 som źěłała ako wobradowaŕka za metodiske/didaktiske pšašanja za wótkubłaŕki we Witaj-kupkach. Zgromadnje z wědomnostneju sobuźěłaśerku Witaj-centruma Gundu Heyderoweju smej wuźěłałej praksy bliske pórucenja, kótarež su mě zmóžnili direktny kontakt. Tak som mógała wótkubłaŕki pśi jich wšednem źěle pśewóźowaś a pódpěrowaś.

Ako jo toś ta pódpěra za wótkubłaŕki 2018 z rozdźělnych pśicynow wótpadnuła, su se serbske źěłowe wuměnjenja zešpatnili. Pśez nowelěrowanje Serbskeje kazni w zwisku ze spěchowanim za Witaj-kupki w źiśownjach pśez ministarstwo jo se něnto zasej městno wutwóriło. Pšosbu za ten projekt jo Serbske šulske towaristwo z. t. pśewzeło a mě ten wažny nadawk pśepódało. Tak mam wót 01.10.2019 móžnosć, wótkubłaŕki w Dolnej Łužycy w jich źěle rěcnje a didaktiski pśewóźowaś a by kśěła dojśpiś, až se nałožowanje rěcy w praksy pla wšych intensiwěrujo. Mjaztym jo licba wótkubłaŕkow w Dolnej Łužycy na něźi 50 aktiwnych powědaŕkow-woplěwaŕkow w źiśownjach narosła. Źěłowe wuměnjenja za nałožowanje serbskeje rěcy su kradu rozdźělne.

Mimo pśewóźowanja w praksy słuša k mójim nadawkam teke koordiněrowanje wěstych zarědowanjow, projektow z eksternymi pśidatnymi mocami, ako teke wuźaržowanje zwiska z drugimi serbskimi organizacijami a nic naslědku z wjednicami jadnotliwych institucijow. Mam běrow w Měsće, w kótaremž gósći rada wuwitajom a se z nimi rozgranjam.

W praksy mógu pśi pśewóźowanju powědaŕki ceło jadnorje raz „słownik“ w slězynje byś. Gaž wótkubłaŕku pśi jeje wšednem źěle pśewóźujom, mógu jej z rěcnymi wobrotami abo jadnotliwymi wokablami na zakłaźe swójich dłujkolětnych znaśow malsnje pomagaś. Wažne pśi pśewóźowanju jo teke mój rěcny pśikład. Korigěrowane wóspjetowanje jadnotliwych rěcnych zapśimjeśow móžo pomagaś, to rozmějuce słyšanje wótkubłaŕkow sensibilizěrowaś. Dalej jo teke notne, w měrnej wokolnosći wěstym słownym kupkam a temam se hyšći raz pśiwobrośiś. Pśi normalnem, cesto hektiskem a z informacijami pśepołnjonem wšednem dnju ga njejo móžno, z połneju koncentraciju na rěc źiwaś.

Ale nic jano jadnotliwe rěcne wobroty a situacije maju se wóspjetowaś, zgromadnje mógu se wótkubłaŕki teke kompletnje na pórucenje pśigotowaś. Móžo to teke byś zaměrne, kreatiwne porucenje, cytański tekst, kótaryž se zwucujo we wugronjenju a pśizukowanju, pśigótowanje na ceły program abo na swěźeń. Wšykno to, což jo wšedny źeń w Kita a horśe tak trjebne. Gaž se porucenje pón ze źiśimi do statka staja, ja jo teke rada pśewóźujom a za tym w reflesiwnem rozgronje na wšykno reagěrujom. How stoj sebjepóznaśe na prědnem městnje a rada pódawam teke pokiwy za dalšne zwucowańske nadawki a dobru radu za źěło.

Procujom se kradu wjele wótkubłaŕkow dojśpiś a wjaselim se na toś te nadawki a na dalšne organizatoriske nastupnosći, kótarež se z tych rozgronow wudawaju. How źo mjazy drugim teke wó dobyśe dalšnych wótkubłaŕkow za powołanje w našom regionje.

Mam zakładne wukubłanje za graśe z gitaru a som rejowaŕka w Nimsko-serbskem ansamblu Chóśebuz. Tak mógu teke na kulturnem pólu pódpěrujucy sobu źěłaś.

Wšykne te nadawki su wopśimjeśe mójogo źěła ako fachowa wobradowaŕka. Com pak na to pokazaś, až njejsom kontrolerka abo wucabnica. Som pśewóźowaŕka, pózbuźujom, pódpěrujom a mógu pódawaś wěstosć. Wěm, až se z wjelikeju radosću a ze statkom zasajźujom za zdźaržanje serbskeje rěcy a wiźim ako fachowa wobradowaŕka wjelgin dobru a zmysłapołnu móžnosć to cyniś.

Mila Zachariasowa

 

Sielower Str.39 
03044 Cottbus/Chóśebuz 
Im niedersorbischen Internat Zi 108 

 

Sielower Str. 39 / Žylojska droga 39
03044 Cottbus/Chóśebuz 
im niedersorbischen Internat Zi 108 

Tel.: 0176 – 854 121 55
E-Mail: m.zacharias@sorbischer-schulverein.de

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.