Witaj-źiśownja „Mato Rizo“ Žylow

Wupisanje źěłowego městna hlej

 

Žylowska gólna droga 1
03055 Chóśebuz-Žylow

tel.: 0355 873549
faks: 0355 29060727
mejl: kita.sielow@sorbischer-schulverein.de

wjednica: Mylene Krawcykojc

kapacita: 25 góletkownja, 31 źiśownja
pśiwześe wót 8. žywjenskeho tyźenja
wótwórjeński cas: pónjeźele - pětk wót zeger 6.30 do zeger 16.30

Źiśi trjebaju lubosć a wěstosć, kśě byś pśipóznate ako su – ze wšyknymi swójimi dobrymi a słabymi bokami, jich žycenjami, zacuśami a nazgónjenjami. Wšykne kolegowki źiśownje źěłaju pó toś tom głownem motiwje.

Źiśownja jo se ako góletkownja za cas žnjow w lěśe 1956 załožyła. W lěśe 1970 jo góletkownja do nowego domu pśeśěgnuła, źož jo źiśownja hyšći źinsa zaměstnjona. Z lěta 1985 sem jo wótkubłarkam, kenž su se za to serbske zajmowali, móžno było w góletkoni hospitěrowaś. Togodla jo se 5 wótkubłarkow na intensiwnem rěcnem kursu serbšćiny wobźěliło, a lěto pózdźej jo se góletkowni mě „Mato Rizo“ pósćiło. W casu wót lěta 1996 do 1998 jo se z góletkownje źiśownja wutwóriła. Do pśewrota jo góletkownja była w nosarstwje strowotnistwa a w lěśe 1991 jo pśejšła do nosarstwa komuny. Serbske šulske towaristwo z.t. jo źiśownju w lěśe 1998 pśewzeło a ned startowało z Witaj-modelom w prědnej kupce. W pśigótach na změnu nosarstwa su se tśi wótkubłarki w połlětnem intensiwnem rěcnem kursu serbšćiny wukubłali. Zajm starjejšych na Witaj-modelu jo rosł a tak jo se skóro mógła druga Witaj-kupka wutwóriś. Mjaztym dawno južo wšykne źiśi pó metoźe dopołneje imersije serbsku rěc wuknu. Wšykne wótkubłarki su se wuspěšnje na intensiwnem rěcnem kursu serbšćiny wobźělili.

Źiśownja lažy w nimsko-serbskem měsćańskem źělu Chóśebuz-Žylow. Starjejše z „cuzych“ gmejnow dłujku drogu na se bjeru, aby swójomu góleśu zmóžnili pśebywanje we Witaj-źiśowni. Nejwěcej do źiśownje chójźece źiśi su pózdźej Witaj-wukniki zakładneje šule w Žylowje.

W pó starstwje měšanych kupkach słyše źiśi serbsku rěc wót wótkubłarki ale teke młodše źiśi wót staršych źiśi. Tak se źiśi teke bźez pśedznaśow rěc starstwje wótpowědujucy pśiswóje. Źiśi se zeznawaju z regionalnymi dolnoserbskimi nałogami, rowno tak se dolnoserbska narodna drastwa k wěstym tradicijam nosy. Nawuknjone małe spiwy w serbskej rěcy, reje, basni a graśa se w zjawnosći a na měsćańskich swěźenjach pśedstajiju. Pšawidłownje su źiśi teke w dolnoserbskem rozgłosu słyšaś. Teke starjejše su namakali pśez Witaj-model pśistup k serbskej rěcy a kulturje. Wóni su se wobźělili na mjeńšych rěcnych kursach serbšćiny a angažěruju se we swójich rodnych jsach za serbsku rěc a nałogi. Styri wótkubłarki źiśownje graju w jadnej serbskej lajskej źiwadłowej kupce. Za dolnoserbski rozgłos nagrawaju słuchograśa za źiśi a cytaju krotke tšojeńka.

Źiśece pśebywalnišćo jo niska twaŕ, kenž wobstoj z tśich bydleńskich kompleksow. Wesrjejź jo swětły dwór, kótaryž wšykne twarjenja pód głažanym kšywom zwěžo. Pśez terase dostanu se wšykne kupki do zagrody dowokoła twarjenja. Tam su źiśi ceło w pśiroźe. Wenkowne grunty z krickami, bomami, rěcku a wjeleserakimi grajnymi rědami daju źiśam wjele móžnosćow za graśe a pógibowanje. Źiśi su pśi kuždem wjedrje wence, aby se dosć pógibowaś mógli. Pśez wulěty, drogowanja a małe wobstaranja zeznaju źiśi teke swój žywjeński rum zwenka źiśownje.

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.