Witaj-źiśownja „Villa Kunterbunt“ Chóśebuz

 

Wupisanje źěłowego městna hlej

 

Seminarska 4
03044 Chóśebuz

tel./faks: 0355 24764
mejl: kita.cottbus@sorbischer-schulverein.de

wjednica: Mila Zachariasowa

kapacita: 18 góletkownja, 48 źiśownja
pśiwześe wót prědnego žywjenskego lěta

wótwórjeński cas: pónjeźele - pětk wót zeger 6.00 do zeger 17.00

Lěśojski dowol, gódowny dowol a njewótwórjone dny w źiśownjach 2023/2024

 

Źiśownja jo w starej wili zaměstnjona a zboka nadroznego zogola. W styrich kupkach, pó dwěma etažoma rozdźělone, mógu se až do 66 źiśi w starstwje wót jadnogo lěta do pśedšulskego starstwa w rozdźělnych rumnosćach derje cuś. Wšakorake wuknjeńske rumnosći twórje samostatne wobłuki za zběranje nazgónjenjow, w kótarychž se wjelgin pówabny wšedny źeń wótměwa. Wence maju dwě wjelikej zagroźe z wjeleserakimi starymi bomami. How mógu źiśi swóju pśirodu aktiwnje doźywiś, wobglědowaś a wugótowaś, grajkańske ideje pśesajźiś a se dosć pógibowaś. Wšakorake grajne rědy zmóžnja wótměnjate aktiwity. Pód chłodk dawajucymi bomami, šćitane pśed słyńcom a górcotu, pśebywaju źiśi lěśe wence. W zymje wabi mała górka k sańkowanju. Źiśownja ma charakter pśirodneje (wobswětoju tyjuceje) źiśownje měś. Śěžyšćo lažy w tom, až se pla źiśi zajm za pśirodu wobšyrnje spěchujo a až se jim pó ekologiskich zasadach twórjona městnosć k wuknjenju pórucyjo. Cel źěła jo, pla źiśi cesćownosć pśed žywjenim zwěriny a rostlinow wuwijaś a wó jich šćit se procowaś.

Wósebnosć w źiśowni jo, až we wšyknych kupkach se pó metoźe dopołneje imersije źěła, wšykne su Witaj-kupki. Wšykne źiśi wuknu serbski pó metoźe dopołneje imersije a wjedu se tak k serbsko-nimskej dwójorěcnosći. Źiśi se z rěcu a kulturu (powěsći, nałogi, reje) we Łužycy zeznawaju. Wuwucone wótkubłarki powědaju, graju a wuknu ze źiśimi w serbskej rěcy.

Wótkubłarki wuknu, graju, spiwaju a rejuju ze źiśimi w pó starstwje měšanych kupkow a pórucuju zaměrnje wuknjeńske projekty na pśikład z wobswěta, z muziki, rěcy, drobneje a grobneje motoriki. Wóni wobglěduju, dokumentěruju a reflektěruju wuwiśe źiśi, aby je indiwiduelnje zaměrnje spěchowali.

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.