Nosaŕ źiśownjow

Serbske šulske towaristwo jo pśipóznaty nosaŕ licheje młoźinskeje pomocy. Ako taki jo nosaŕ tśich serbskich źiśownjow (Ralbicy, Chrósćicy a Wotrow) ako teke pěś Witaj-źiśownjow w Sakskej a Bramborskej (Němcy, Rowno, Malešecy, Chóśebuz-Žylow a Chóśebuz-srjejź) z nagromadu 600 źiśimi w góletkownjach, źiśownjach a hortach.

SŠT jo k spěchowanju a rewitalizaciji serbskeje rěcy wuwił modelowy projekt Witaj pó pśikłaźe bretoniskego DIWAN-modela.

Cel

Nejžwažnjejšy cel modificěrowanego rewitalizaciskego programa jo wobkněženje górno- resp. dolnoserbskeje rěcy.

Pśez nałožowanje dopołneje imersije južo w ranem starstwje se źiśi pó žycenju starjejšych zanurjaju do serbskeje rěcy.

Slěźenja wó mórzgach

Aktualne slěźenja wó wuwiśu mórzgow dopokazuju, až źiśi wobsejźe zamóžnosći wědobnego reflektěrowanja rěcy. Wóni zamógu samostatnje informacije zespominaś, za tym až su słowa a jich pśirědowanje spóznali. Samostatnje spóznaju teke zgromadnosći a rozdźěle mjazy mamineju a drugeju rěcu.

Tak se w rozgronach ze starjejšymi a wótkubłarkami źiśam awtomatiski gramatika pósrědnja. Mórzgi cłowjeka spóznaju teke toś te struktury we wjelikej měrje samostatnje. Wědobne na- wuknjenje rěcnych pšawidłow se bóžko skóro zasej zabydnjo.

Wótkubłarki nałožuju serbsku rěc, aby wopśimjeśa, zacuśa a póśěgi zwuraznili. Źiśi napódob- njuju wótkubłarki, z tym jo rěc pśewšo wažny srědk komunikaciji.

Zakładna šula

Wuske zgromadne źěło zawěsćijo efektiwny pśechad do zakładneje šule, ako jo to w kubłańskich a wótkubłańskich planach Bramborskeje a Sakskeje pśedwiźone.

Nazgónjenja

Pó wěcej ako źaseślětnych nazgónjenjach móžomy zwěsćiś, až jo niwow dwójorěcnych resp. cuzorěcnych znajobnosćow pla źiśi, kenž pó metoźe dopołneje imersije wuknu, signifikantnje wušy ako pla źiśi, kenž drugu rěc akle w šuli wuknu.

Wažne jo, až njejsu se niźi deficity w niwowje mamineje resp. drugeje rěcy w zakładnej šuli zwěsćili.

Pśechad wót źiśownje do šule

Pśechad wót Witaj-metody k metoźe 2plus resp. k bilingualnej wucbje se systematiski pśi- gótujo. Až do zašulowanja zamógu źiśi wótpowědnje stawoju swójogo rěcnego wuwiśa dwě rěcy nałožowaś a maju wjeliki pśedskok napśeśiwo jadnorěcnemu góleśu.

-
Serbske šulske towaristwo z.t.