Źěło ze starjejšymi

Zmakanje serbskeje familijoweje seśi - Treffen Sorbisches Familiennetzwerk

kóńc tyźenja za serbske źiśi a familije z Górneje a z Dolneje Łužycy

Komunikacija a zgromadne źěło ze starjejšymi jo wažny wobstatk statkowanja našogo towaristwa. Kubłanje a wótkubłanje źiśi słuša k nejžwažnjejšym nadawkam wótkubłarkow. Wšykne źiśi deje se w našych źiśownjach derje cuś. W kuždej źiśowni statkujo wólona starjejšyna pśirada. Starjejše maju móžnosć se indiwidualnje z wjednicu abo wótkubłarkami rozgranjaś. Śěžyšća su pśi tom:

  • zwucenje źiśi na źiśownju
  • dwójorěcne (serbsko-nimske) kubłanje
  • wuwiśe a spěchowanje źiśi
  • pšosby a kritiki starjejšych
  • wugótowanje swěźenjow
  • sponsorstwo
  • pomoc pśi domacnych nadawkach
  • starjejšyske listy

Kuždolětnje se pśewjedu familijowe swěźenje w serbskich źiśownjach  w Chrósćicach, Ralbicach a Wotrowje a we Witaj-źiśownjach. W dwójorěcnych starjejšynych listach dostawaju starjejše trěbne informacije a pórucenja za dalejkubłanja.

internetowa strona www.dyrdakojstwo.de

 

-
Serbske šulske towaristwo z.t.