Dalekubłanja

Wšelake rěčne a fachowe dalekubłanja za wjednicy a kubłarki přewjedu so prawidłownje w serbskej rěči. To stanje so w koorporaciji: LIPA

 • mjez SŠT z.t. a LIPU  z.t. w Smjerdźacej
 • z ABC w Choćebuzu
 • z  Delnjoserbskej rěčnej šulu w Choćebuzu
 • z Domowinu, Rěčnym centrumom WITAJ.

Wězo wužiwaja kubłarki tež poskitki młodźinskich zarjadow a dalše móžnosće dalekubłanja.

Na kóždolětnych hłownych zhromadźiznach Serbskeho šulskeho towarstwa analyzuja so aktualne problemy serbskeho šulstwa. Tež specifiske dalekubłanske temy so předstajeja.

W lěće 2008 přewjedźe so mjezynarodna wědomostna fachowa konferenca SŠT na temu: „Witaj a 2plus – wužadanje za přichod“ z něhdźe 270 wobdźělnikami. Ćežišća konferency běchu:

 • modelowy projekt Witaj
 • metoda imersije
 • bilingualna wučba
 • koncept 2plus
 • spěchowanje walizišćiny w swójbach
 • móžnosće wysokošulskeho kubłanišća w konteksće z rěču narodneje mjeńšiny (na přikładźe frizišćiny)

Wopyt w Serbskim muzeju 15. nowembra 2018

Serbski muzej pokazuje ze spočatk nowembra tutoho lěta swoju nowu wustajeńcu: Stary lud - Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow. Wšitke kolegije našich dnjowych přebywanišćow sćěhowachu přeprošenju SŠT, sej tutu wustajeńcu pod zhladowanišćom wužiwanja za dźěći wobhladać. Kuratorka Andrea Pawlikowa a muzejownica Monika Ošikowa wjedźeštej fachowje, přeprošejo a za wustajeńcu zajimujo našej skupinje přez rumy. Při tym skedźbništej na wosebite zaběry a rozjimaštej wšelake móžnosće aktiwitow za dźěći. Tež wodźenje přez stajnu a dźěćacu wustajeńcu wotewrě nowe ideje za projekty z předšulskimi a hortowymi dźěćimi.

Fachowa konferenca 2018 "Što trjebaja dźěći dźensa a w lěće 2025, zo bychu fit za žiwjenje byli a što trjebaja pedagogojo dźensa a w lěće 2025, zo bychu wužadanja zmištrowali?!"

22.09.2018 w Serbskim domje w Budyšinje

referentaj: Stefan Anders-Krummnacker (dipl. powołanski pedagoga)

                 Susann Seyfarth (dipl. socialna pedagogowka)

W zašłych lětach su naroki na kubłarki a kubłarjow přiběrali. Hižo wjacore lěta leži fokus dźěła na indiwidualnym spěchowanju dźěsća. Kubłarki a kubłarjo su so do nowych temow zadźěłać dyrbjeli, su namołwjeni swójske pedagogiske jednanje a myslenje stajnje znowa přepruwować a na koncepciju kubłanišća wusměrić.

W zašłosći je so hižo na koncepcijach dźěłało a tute su so nětko w ramiku konferency dale wudospołnili.

Čiła diskusija na konferency

66 zajimcow – z nich 16 z Delnjenje Łužicy – bě sobotu na cyłodnjowsku fachowu konferencu Serbskeho šulskeho towarstwa z.t. do Serbskeho domu w Budyšinje přichwatało. Stefan Anders-Krummnacker, diplomowy powołanski pedagoga a Susann Seyfarth, diplomowa socialna pedagogowka běštaj zawodnje podałoj impulsowy referat:

“Što trjebaja dźěći dźensa a w lěće 2025, zo bychu fit za žiwjenje byli a što trjebaja pedagogojo dźensa a w lěće 2025, zo bychu wužadanja zmištrowali?!”

Na zakładźe jeju pokiwow nadźěłachu so w 11 dźěłarničkach analyzy tuchwilneho stawa a žadanja na přichod pěstowarnjow w nošerstwje SŠT. Wobšěrny material so na kóncu konferency wšitkim předstaji a so w běhu přichodnych měsacow pod nawodom referenta Anders-Krummnackera do koncepcijow jednotliwych pěstowarnjow zadźěła.

Powěsć podała: Ludmila Budarjowa 23.09.2018

Dalekubłanje z Malte Mienert 2017 w Budyšinje

Fachowa konferenca 2016 "Što dźěći skruća a we wuwiću podpěruje"

08.10.2016 w Smjerdźacej w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA

referentka: diplomowa pedagogowka Martina Meixner, Johanngeorgenstadt

Fachowa konferenca 2015 "Dźěćacu agresiwitu rozumić"

14.11.2015 w dalekubłanskim centrumje w Bukowcu (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej

referentka: prof. dr. Barbara Wolf, Mittweida

Fachowy dźeń 2014 za staršich a pedagogiskich fachowcow "Motiwacija - zakład za dobre dźěło"

08.11.2014 w dalekubłanskim centrumje w Bukowcu

referent: Werner Gratzer, Regensburg

referentka: Petra Eisenbichler

Fachowa konferenca 2013 "Wuznam zhromadneho dźěła ze staršimi - dobytk za dźěći"

09.11.2013 w Smochćicach (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej

 • zawodny referat - Stefan Krummnacker
 • dźěłarnička I "Wuznam zhromadneho dźěła ze staršimi - dobytk za dźěći" - Stefan Krummnacker
 • dźěłarnička II "Kubłanske procesy dźěsća spóznać, wobkedźbować, reflektować a dokumentować" - Claudia Winarjowa
 • dźěłarnička III "Kak wustupuju při staršiskich rozmołwach" - dr. Ludmila Lajderowa
 • dźěłarnička IV "Čehodla je transparenca w pedagogiskim dźěle tak wažna" - B. Käppel

Fachowa konferenca 2012 „Móc rěče – wužadanje a dyrdomdej staršim a pedagogam“

17. nowembra 2012 w Smochćicach (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej 

 • Neurobiologa dr.Jurij Brankačk přednošowaše wo dopóznaćach z mozoweje wědomosće w zwisku z rěču
 • Dr. Ludmila Lajderowa přewjedźe dźěłarničku na temu „Wuznam komunikacije w swójbje“
 • Logopedka Maria Maccyna rozestaješe so z rěčnym wuwićom w předšulskej starobje

 

 

 

 

 

 

Dwurěčne staršiske listy informuja wo kubłansko-politisce relewantnych temach.

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t