Dalekubłanja

Wšelake rěčne a fachowe dalekubłanja za wjednicy a kubłarki přewjedu so prawidłownje w serbskej rěči. To stanje so w koorporaciji: LIPA

 • mjez SŠT z.t. a LIPU  z.t. w Smjerdźacej
 • z ABC w Choćebuzu
 • z  Delnjoserbskej rěčnej šulu w Choćebuzu
 • z Domowinu, Rěčnym centrumom WITAJ.

Wězo wužiwaja kubłarki tež poskitki młodźinskich zarjadow a dalše móžnosće dalekubłanja.

Na kóždolětnych hłownych zhromadźiznach Serbskeho šulskeho towarstwa analyzuja so aktualne problemy serbskeho šulstwa. Tež specifiske dalekubłanske temy so předstajeja.

Dwurěčne staršiske listy informuja wo kubłansko-politisce relewantnych temach.

 

Wopyt w Krabatowym młynje Čorny Chołmc 17. nowembra 2019

Krabatowy młyn je woblubowany wulětny cil za swójby a runočasnje nowa rosćaca kubłanska městnosć. Krabatowy młyn skića za wšitke starobne skupiny něšto, wosebje za dźěći a młodostnych w starobje 4 do 14 lět kaž tež za swójby. To našim kubłarjam zbližić a za jich dźěło z dźěćimi wotkryć, bě wotmysł tutoho zarjadowanja. Wšitke kolegije našich dnjowych přebywanišćow sćěhowachu přeprošenju SŠT, sej tutón dwór pod zhladowanišćom wužiwanja za dźěći wobhladać. Fachowje, přeprošejo a za wustajeńcu zajimujo so našej skupinje přez dwór a rumy wjedźechu. Při tym so na wosebite zaběry skedźbni a  wšelake móžnosće aktiwitow za dźěći rozjima. Tute wodźenja přez wustajeńcy wotewrěchu nowe ideje za projekty z předšulskimi a hortowymi dźěćimi.

Fachowa konferenca "Dimensije participacije" 28.09.2019

 • 8:30-15:00 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje
 • referentaj: Susann Seyfarth a Stephan Anders-Krummnacker
 • zdobom hłowna zhromadźizna SŠT
 • za wšě čłony towarstwa, přistajenych SŠT a druhich zajimcow

To bě fachowa konferenca 2019:

Ludmila Budarjowa na konferency w Taiwanje

International Conference on Revitalization of the Hakka Language and Minority Languages

從小開始的雙語教育 Being Bilingual from Childhood
講者Presenter:Ludmila Budar 索勃學校協會 主席 Ludmila Budar Vorsitzende von Sorbischer Schulverein / Chairwoman of Sorbian School Association

„Zakoń je jenož započatk jězby“

Něhdźe 200 zajimcow je „Mjezynarodna konferenca wo rewitalizaciji rěče Hakka a mjeńšinowych rěčow“ 15. a 16. decembra w Taiwanskej stolicy Taipeh přiwabiła. Nimo taiwanskich běštej Rada za naležnosće Hakka a Koleg za rěč Hakka a socialne wědomoscé na Taiwanskej Narodnej centralnej uniwersiće (NCU) referentow ze sydom krajow přeprosyłoj, zo bychu wo swojich nazhonjenjow z rěčemi – ainu w Japanskej, walizišćina we Wulkej Britanskej, bretonšćina we Francoskej, katalanšćina w Spaniskej, nižozemšćina w Belgiskej, rěči Samow w Finskej a serbšćina w Němskej – rozprawjeli. Asistentka-profesorka dr. Fen-Fang Tsai z NCU, kotraž je disertaciju wo serbskich žonach pisała, bě předsydku Šerbskeho Šulskeho towarstwa Ludmilu Budarjowu jako rěčnicu zdobyła. Ju přewodźeše dr. Cordula Ratajczakowa jako hósć kongresa.

Dołho bě chinska rěč mandarin jenička připóznata w Taiwanje. Hakle lětsa je knježerstwo zakoń wo wobnowjenju rěče Hakka wobzamknyło. Wot něhdźe 23 milionow wobydlerjow Taiwana słušeja pjećina k ludej Hakka. Zaměr narodnych prócowarjow je taiwansku rěč kaž tež tych 16 připóznatych kmjenow prawobydlerjow wožiwić. Wot 2007 wusyła telewizijny sćelak Hakka w zjawnym rozhłosu 24-hodźinski program. Přiwšěm pokročuje rěčna asimilacija, wšako dźěći zwjetša w chinskej rěči wotrostu. „Kak přeswědčiće staršich, swojim dźěćom maćernu rěč hižo w pěstowarni posrědkować?“, prašeše so připosłuchar Budarjowu po jeje předstajenju modeloweho projekta Witaj a koncepcije 2plus. „Zakoń je jenož započatk jězby, rěč we wšitkich zjawnych a priwatnych runinach žiwjenja zakótwić a jeje nałožowanje spěchować je jara naročny nadawk“, podšmórny komisarka (commissioner) za walizisku rěč Mary Huwes.

Po konferency přizamkny so za wukrajnych referentow wuprawa do šule prawowobydlerjow w horach kaž tež wopyt telewizijneho sćelaka Hakka. Hospodliwosć aziatiskich wuhotowarjow zawostaji w hosćoch hłuboki zaćišć.

Dr. Cordula Ratajczakowa

Wopyt w Serbskim muzeju 15. nowembra 2018

Serbski muzej pokazuje ze spočatk nowembra tutoho lěta swoju nowu wustajeńcu: Stary lud - Ze žiwjenja Łužičanow a Milčanow. Wšitke kolegije našich dnjowych přebywanišćow sćěhowachu přeprošenju SŠT, sej tutu wustajeńcu pod zhladowanišćom wužiwanja za dźěći wobhladać. Kuratorka Andrea Pawlikowa a muzejownica Monika Ošikowa wjedźeštej fachowje, přeprošejo a za wustajeńcu zajimujo našej skupinje přez rumy. Při tym skedźbništej na wosebite zaběry a rozjimaštej wšelake móžnosće aktiwitow za dźěći. Tež wodźenje přez stajnu a dźěćacu wustajeńcu wotewrě nowe ideje za projekty z předšulskimi a hortowymi dźěćimi.

Fachowa konferenca 2018 "Što trjebaja dźěći dźensa a w lěće 2025, zo bychu fit za žiwjenje byli a što trjebaja pedagogojo dźensa a w lěće 2025, zo bychu wužadanja zmištrowali?!"

22.09.2018 w Serbskim domje w Budyšinje

referentaj: Stefan Anders-Krummnacker (dipl. powołanski pedagoga)

                 Susann Seyfarth (dipl. socialna pedagogowka)

W zašłych lětach su naroki na kubłarki a kubłarjow přiběrali. Hižo wjacore lěta leži fokus dźěła na indiwidualnym spěchowanju dźěsća. Kubłarki a kubłarjo su so do nowych temow zadźěłać dyrbjeli, su namołwjeni swójske pedagogiske jednanje a myslenje stajnje znowa přepruwować a na koncepciju kubłanišća wusměrić.

W zašłosći je so hižo na koncepcijach dźěłało a tute su so nětko w ramiku konferency dale wudospołnili.

Čiła diskusija na konferency

66 zajimcow – z nich 16 z Delnjenje Łužicy – bě sobotu na cyłodnjowsku fachowu konferencu Serbskeho šulskeho towarstwa z.t. do Serbskeho domu w Budyšinje přichwatało. Stefan Anders-Krummnacker, diplomowy powołanski pedagoga a Susann Seyfarth, diplomowa socialna pedagogowka běštaj zawodnje podałoj impulsowy referat:

“Što trjebaja dźěći dźensa a w lěće 2025, zo bychu fit za žiwjenje byli a što trjebaja pedagogojo dźensa a w lěće 2025, zo bychu wužadanja zmištrowali?!”

Na zakładźe jeju pokiwow nadźěłachu so w 11 dźěłarničkach analyzy tuchwilneho stawa a žadanja na přichod pěstowarnjow w nošerstwje SŠT. Wobšěrny material so na kóncu konferency wšitkim předstaji a so w běhu přichodnych měsacow pod nawodom referenta Anders-Krummnackera do koncepcijow jednotliwych pěstowarnjow zadźěła.

Powěsć podała: Ludmila Budarjowa 23.09.2018

Dalekubłanje z Malte Mienert 2017 w Budyšinje

Fachowa konferenca 2016 "Što dźěći skruća a we wuwiću podpěruje"

08.10.2016 w Smjerdźacej w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA

referentka: diplomowa pedagogowka Martina Meixner, Johanngeorgenstadt

Fachowa konferenca 2015 "Dźěćacu agresiwitu rozumić"

14.11.2015 w dalekubłanskim centrumje w Bukowcu (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej

referentka: prof. dr. Barbara Wolf, Mittweida

Fachowy dźeń 2014 za staršich a pedagogiskich fachowcow "Motiwacija - zakład za dobre dźěło"

08.11.2014 w dalekubłanskim centrumje w Bukowcu

referent: Werner Gratzer, Regensburg

referentka: Petra Eisenbichler

Fachowa konferenca 2013 "Wuznam zhromadneho dźěła ze staršimi - dobytk za dźěći"

09.11.2013 w Smochćicach (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej

 • zawodny referat - Stefan Krummnacker
 • dźěłarnička I "Wuznam zhromadneho dźěła ze staršimi - dobytk za dźěći" - Stefan Krummnacker
 • dźěłarnička II "Kubłanske procesy dźěsća spóznać, wobkedźbować, reflektować a dokumentować" - Claudia Winarjowa
 • dźěłarnička III "Kak wustupuju při staršiskich rozmołwach" - dr. Ludmila Lajderowa
 • dźěłarnička IV "Čehodla je transparenca w pedagogiskim dźěle tak wažna" - B. Käppel

Fachowa konferenca 2012 „Móc rěče – wužadanje a dyrdomdej staršim a pedagogam“

17. nowembra 2012 w Smochćicach (zdobom čłonska zhromadźizna SŠT) w zhromadnym dźěle ze Serbskim kubłanskim centrumom LIPA w Smjerdźacej 

 • Neurobiologa dr.Jurij Brankačk přednošowaše wo dopóznaćach z mozoweje wědomosće w zwisku z rěču
 • Dr. Ludmila Lajderowa přewjedźe dźěłarničku na temu „Wuznam komunikacije w swójbje“
 • Logopedka Maria Maccyna rozestaješe so z rěčnym wuwićom w předšulskej starobje

W lěće 2008 přewjedźe so mjezynarodna wědomostna fachowa konferenca SŠT na temu: „Witaj a 2plus – wužadanje za přichod“

z něhdźe 270 wobdźělnikami. Ćežišća konferency běchu:

 • modelowy projekt Witaj
 • metoda imersije
 • bilingualna wučba
 • koncept 2plus
 • spěchowanje walizišćiny w swójbach
 • móžnosće wysokošulskeho kubłanišća w konteksće z rěču narodneje mjeńšiny (na přikładźe frizišćiny)

 

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t