Dalekubłanja

Wšelake rěčne a fachowe dalekubłanja za wjednicy a kubłarki přewjedu so prawidłownje w serbskej rěči. To stanje so w koorporaciji: 

  • mjez SŠT z.t. a LIPU z.t. w Smjerdźacej
  • z ABC w Choćebuzu
  • z Delnjoserbskej rěčnej šulu w Choćebuzu
  • z Domowinu, Rěčnym centrumom WITAJ.

Wězo wužiwaja kubłarki tež poskitki młodźinskich zarjadow a dalše móžnosće dalekubłanja.

Na kóždolětnych hłownych zhromadźiznach Serbskeho šulskeho towarstwa analyzuja so aktualne problemy serbskeho šulstwa. Tež specifiske dalekubłanske temy so předstajeja.

Fachowa konferenca "Dimensije participacije" 28.09.2019
8:30-15:00 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje
referentaj: Susann Seyfarth a Stephan Anders-Krummnacker
zdobom hłowna zhromadźizna SŠT
za wšě čłony towarstwa, přistajenych SŠT a druhich zajimcow

 

Fachowa konferenca "Dyrbimy rěčeć"

w zhromadnym dźěle mjez Serbskim šulskim towarstwje z.t. a Domowiny z.t.
zarjadowanje za staršich, kubłarjow, wjednistwa a nošerjow

 

konferenca 2023

štwórtk, dnja 28.09.2023, wot 09.00 hodź. do 15.00 hodź.
w Serbskim muzeju w Budyšinje

wšitke dalše informacije k tomu namakaće tu (link na taskcard)

 

konferenca 2022

štwórtk, dnja 13.10.2022, 09:00 hodź. do 15:00 hodź.
kubłanišćo Swj. Bena w Smochćicach 

link na zarjadowanje 2022 (taskcard)

 

Wopyt w Krabatowym młynje Čorny Chołmc 17. nowembra 2019

Krabatowy młyn je woblubowany wulětny cil za swójby a runočasnje nowa rosćaca kubłanska městnosć. Krabatowy młyn skića za wšitke starobne skupiny něšto, wosebje za dźěći a młodostnych w starobje 4 do 14 lět kaž tež za swójby. To našim kubłarjam zbližić a za jich dźěło z dźěćimi wotkryć, bě wotmysł tutoho zarjadowanja. Wšitke kolegije našich dnjowych přebywanišćow sćěhowachu přeprošenju SŠT, sej tutón dwór pod zhladowanišćom wužiwanja za dźěći wobhladać. Fachowje, přeprošejo a za wustajeńcu zajimujo so našej skupinje přez dwór a rumy wjedźechu. Při tym so na wosebite zaběry skedźbni a  wšelake móžnosće aktiwitow za dźěći rozjima. Tute wodźenja přez wustajeńcy wotewrěchu nowe ideje za projekty z předšulskimi a hortowymi dźěćimi.

Fachowa konferenca "Dimensije participacije" 28.09.2019

  • 8:30-15:00 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje
  • referentaj: Susann Seyfarth a Stephan Anders-Krummnacker
  • zdobom hłowna zhromadźizna SŠT
  • za wšě čłony towarstwa, přistajenych SŠT a druhich zajimcow

To bě fachowa konferenca 2019:

-
Serbske šulske towarstwo z.t