Dalekubłanja

Wšelake rěčne a fachowe dalekubłanja za wjednicy a kubłarki přewjedu so prawidłownje w serbskej rěči. To stanje so w koorporaciji: 

  • mjez SŠT z.t. a LIPU z.t. w Smjerdźacej
  • z ABC w Choćebuzu
  • z Delnjoserbskej rěčnej šulu w Choćebuzu
  • z Domowinu, Rěčnym centrumom WITAJ.

Wězo wužiwaja kubłarki tež poskitki młodźinskich zarjadow a dalše móžnosće dalekubłanja.

Na kóždolětnych hłownych zhromadźiznach Serbskeho šulskeho towarstwa analyzuja so aktualne problemy serbskeho šulstwa. Tež specifiske dalekubłanske temy so předstajeja.

Dwurěčne staršiske listy informuja wo kubłansko-politisce relewantnych temach.

 

Wopyt w Krabatowym młynje Čorny Chołmc 17. nowembra 2019

Krabatowy młyn je woblubowany wulětny cil za swójby a runočasnje nowa rosćaca kubłanska městnosć. Krabatowy młyn skića za wšitke starobne skupiny něšto, wosebje za dźěći a młodostnych w starobje 4 do 14 lět kaž tež za swójby. To našim kubłarjam zbližić a za jich dźěło z dźěćimi wotkryć, bě wotmysł tutoho zarjadowanja. Wšitke kolegije našich dnjowych přebywanišćow sćěhowachu přeprošenju SŠT, sej tutón dwór pod zhladowanišćom wužiwanja za dźěći wobhladać. Fachowje, přeprošejo a za wustajeńcu zajimujo so našej skupinje přez dwór a rumy wjedźechu. Při tym so na wosebite zaběry skedźbni a  wšelake móžnosće aktiwitow za dźěći rozjima. Tute wodźenja přez wustajeńcy wotewrěchu nowe ideje za projekty z předšulskimi a hortowymi dźěćimi.

Fachowa konferenca "Dimensije participacije" 28.09.2019

  • 8:30-15:00 hodź. w Serbskim domje w Budyšinje
  • referentaj: Susann Seyfarth a Stephan Anders-Krummnacker
  • zdobom hłowna zhromadźizna SŠT
  • za wšě čłony towarstwa, přistajenych SŠT a druhich zajimcow

To bě fachowa konferenca 2019:

-
Serbske šulske towarstwo z.t