Stawizny našeje pěstowarnje

Hižo w lěće 1939 bu we Wotrowje za čas žnjow pěstowarnja zarjadowana. Regularnu pěstowarnju wotewrěchu w lěće 1953. We Wotrowskej pěstowarni zrodźi so 1967 nałožk, dźěći k ptačemu kwasej narodnu drastu woblec, kajkuž dorosćeni na zelenym kwasu dźensa hišće noša.

W lěće 1981 započa gmejna z prěnim twarskim wotrězkom noweje pěstowarnje. Druhi dźěl nowotwara bu 1986 dokónčeny. K 20 lětnemu wobstaću noweje pěstowarnje dósta dom w lěće 2003 mjeno „Dźěćacy raj“ spožčeny. Z lětom 2006 je SŠT pěstowarnju do swojeho nošerstwa přewzało.

 

-
Serbske šulske towarstwo z.t