Stawizny a wosebitosće

W lěće 1952 bu Chróšćanska pěstowarnja swjatočnje přepodata. Wjele lět bě wona zaměstnjena při šuli. Wot wšeho spočatka bě pěstowarnja maćernorěčna serbska. W lěće 1980 přećahny potom do twarjenja při Zatkuli, kotrež dyrbješe so 1985 wjele dźěći dla powjetšić. W lěće 1994 přewza Křesćansko-socialny kubłanski skutk z. t. pěstowarnju z nošerstwa komuny. Z lěta 2001 je SŠT nošer pěstowarnje.

Nětčiša nowa Chróšćanska pěstowarnja leži na kromje wsy blisko cyrkwje, direktnje mjezowaca na pola, łuki a lěsy. Hort je pódla zakładneje šule w twarjenju něhdyšeje srjedźneje šule zaměstnjeny. Tam maja wulke rumnosće, kuchnju, šulski dwór kaž tež hrajkanišćo. Přechodnje je wotnožka žłobika, dnjowa mać w rumnosćach na farje zaměstnjena.

Zhromadnje pěstuja so serbske nałožki a tradicije w běhu lěta. Małe programy w narodnych drastach porjeńša wjesne a towarstwowe žiwjenje.

Při zajimawych wuchodźowanjach w přirodźe a po wsy maja dźěći direktny kontakt k wobydlerjam, zwěrjatam a skotej.

Křesćanske žiwjenje kaž tež swjećenje cyrkwinskich swjatych dnjow słušatej k wobstatkej pěstowarskeho lěta. W nabožnym kubłanju so dźěći z bibliskimi stawiznami zeznajomjeja. Wosadneho duchowneho přeprošeja sej k wěstym přiležnosćam k swjećenju cyrkwinskich nałožkow. Dźěći z kubłarkami wopytuja a zwjeseleja z kulturnymi programami wobydlerjow starownje a hojernje.

Nimo wšědnych zaběrow poskića so wosebite serbskorěčne spěchowanja, sport a joga.

Kubłanišćo je so wjacore lěta na projekće „Tiger Kids“ wobdźěliło, kotryž je jedna ze strowotniskich kasow nastorčiła. Nazhonjenja a wuslědki projekta so w zmysle stroweho zežiwjenja přez kubłanski team a staršich dale wjedu.

Swjedźenje

Kołoběh lěta postajeja naše serbske a cyrkwinske nałožki a tradicije. Kubłarki wěnuja so cyle zaměrnje tutym temam a spytaja tak wědomje dźěćom serbske wašnja spřistupnić a jich w serbskim žiwjenju zakorjenić.

W januarje swjeći so pola nas ptači kwas. Swjedźeń zwjazamy z wobkedźbowanjom ptačkow w zymje, spěwanjom spěwow, picowanjom ptačkow a paslenjom. Woblubowane su tež ptački ze seloweho ćěsta. Na dnju ptačeho kwasa zdrasćimy dźěći kaž w serbskim kwasnym ćahu a podamy so přez wjes a k wobydlerjam starownje z programom. Popołdnju wuhotujemy program za swójbnych. Dźěći so kóžde lěto zaso na to wjesela, wšako dóstanu, hdyž su talerk na wokno stajili, tež małku sroku abo hněžko z pječwa.

Wjesołe tydźenje do póstneho časa so tež pola nas swjeća. Na róžowej póndźeli přińdu dźěći kaž tež kubłarki w kostimach do pěstowarnje. K póstnicam wjele spěwamy, rejujemy a so zabawjamy. Wšako dźěći předrasćenje a namolowanje přewšo lubuja.

W času wot popjelneje srjedy do wulkeho pjatka zaběramy so z dźěćimi z póstnym časom a přihotujemy so ze stawiznami, paslenjom, wobkedźbowanjom přirody a zeznaćom nałožkow na jutry.

Woblubowany nałožk w serbskim kraju je mejemjetanje. Tradicionalnje swjeći so hromadźe z cyłej wjesku. Hólcy běža napřemo wo wjeršk mejki. Dobyćer smě sebi potom njewjestu wupytać. Holcy su narodnu drastu zadrasćeni.

Kóžde lěto k wotchadničce pěstowarskich dźěći pokazaja tute hišće raz, što su wšitko nawuknyli. Po programje přepodaja so dźěćom jich cokorowe titki. Dźeń so z wječerju a wšelakimi poskitkami za dźěći a starši skónči.

Hdyž so žnjenski čas a nazyma bližitej, stejitej domchowanka a kermuša před durjemi. Wulěty do přirody a zaběry ze sadom, płodami, zelemi a darami přirody postajeja dźeń.

 Kóžde lěto 11. nowembra ćahnjemy z dźěćimi přez wjes a wopytamy firmy a zjawne zarjadnišća. Wopytamy na přikład pjekarnju, lěkarja, faru a starownju. Wšudźe spěwamy spěw "Njej tu swjaty Měrćin był?". Za to dóstanu dźěći słódkosće. W starowni smy wosebje dołho, přetož spěwamy tam na kóždym poschodźe. Wobydlerjo so přeco zaso wjesela, hdyž dźěći stawiznu wo dźělenju płašća hraja.

Najrjeńši čas lěta je drje adwent a přihot na hody. Sněh wabi do sankowanja, w stwach wonja za poprjancami a swěčkami. Dźěći su z napjatosće hižo cyle njeměrni. Powěda so wo puću Marije a Józefa do Betlehema, wo wowčerjach, kiž su hwězdu widźeli a narodźe Jězusa, wo třoch kralach a dalšich bibliskich stawiznach.

-
Serbske šulske towarstwo z.t